PHÂN TÍCH CHÚ GIẢI CHÂN TÂM CHÂN TÁNH

PHÂN TÍCH CHÚ GIẢI
CHÂN TÂM CHÂN TÁNH

Chân Tâm nghĩa là sao?
Chân Tâm chính là Minh Tâm. Có nghĩa là Chân Tâm Giác thể trong suốt Không Tất Cả. Có nghĩa là không phải Vật Chất, Sắc Chất, Vô Sắc Chất. Nên Chân Tâm tiếp xúc với Vật Chất, Sắc Chất, Vô Sắc Chất, liền đo lường phản tỉnh Phân Minh sanh ra cái biết, gọi đó là Y Thức Minh Tâm. Phân Minh Đo Lường Tất cả. Ví Dụ. Khi Chân Tâm tiếp xúc với Vị Ngọt qua Vị Giác Thấy, Nghe, Hay, Biết, của mình liền đo lường Phân Minh Ngọt nhiều ngọt ít. Hay nói một các khác khi Chân Tâm tiếp xúc với chất mặn, liền Phân Minh đo lường mặn nhiều hay mặn ít. Không những Phân Minh đo lường Vật Chất, mà còn Phân Minh đo lường được Ý Thức. Nhận Thức. Ví Dụ. Viết Văn Làm Thơ không được những đọc qua biết hay, biết dở, biết sâu biết cạn V.v…
Tóm lại: Chân Tâm là như vậy.
– Chân Tánh nghĩa là sao:
Chân Tánh chính là Kiến Tánh nghĩa là không tất cả Tánh như Gương Trong Sáng. Không Tánh chi mới chính là Tánh Chân. Tánh Ác Tánh Thiện không phải là Chân Tánh. Thiện Tánh hợp với Lương Tâm thời siêu, Ác Tánh nghịch lại Lương Tâm thời đọa. Ác Tánh xuống Địa Ngục, Thiện Tánh lên Thiên Đàng. Ác Tánh nhận lấy tai họa. Thiện Tánh hưởng phước an vui v.v…
– Như vậy Chân Tánh mắc chi phải sanh ra Tánh Ác nghịch lại Lương Tâm để rồi nhận lấy bao sự khổ. Sanh ra Tánh Thiện hợp với Lương Tâm không hay hơn sao.
– Nói Tóm Lại: Chân Tâm không có Ý Niệm. Vô Niệm. Một Ý Niệm Sanh ra gọi đó là Khởi Tâm. Hay Sanh Tâm cũng thế.
– Chân Tánh không có Tánh, Vô Tánh, Do thấy biết sanh Tánh, sanh Tánh Thiện thời tốt. Sanh Tánh Ác thời họa. Chân Tâm Chân Tánh tuy một mà hai, tuy hai mà một. Ví như Lửa và Tánh sáng của Lửa, Nước và Tánh ước của Nước. Chân Tâm Chân Tánh cùng một thể có hai ứng dụng khác nhau, Minh Tâm và Kiến Tánh.
– Ở cảnh giới Y Thức Ý Thức mà sống thời không sa đọa Luân Hồi. Còn Ý Thức đi vào Nhận Thức, là có sự Phân Biệt sâu sắc, Vọng Chấp bảo thủ kết Quả Nghiệp đi vào Luân Hồi. Để thoát ra Luân Hồi tự cắt đuôi An Trụ Chân Tâm Chân Tánh ra khỏi Luân Hồi Sanh Tử.
– Văn Hóa Cội Nguồn nói chung là Văn Hóa Thượng Thừa tối thượng Văn Hóa Độc Nhất Vô Nhị, có một không hai, không phải đọc qua mà hiểu được. Từ từ mà khám phá. Chỉ cần hiểu một hai phần thời cũng đã là hi hữu lắm rồi. Phước đức vô tận. Trí huệ không thể nghĩ bàn. Lần Lần làm chủ Bộ Máy Tâm Linh. Chỉ cần hiểu rõ Bộ Máy Tâm Linh của mình. Là hiểu hết thảy Tâm Linh Muôn Loài Vạn Vật, trong đó có Tâm Linh Con Người.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s