NHẬN LẠI TỔ TÔNG

NHẬN LẠI TỔ TÔNG

Chúng Ta phải trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông, vì sao lại như thế. Vì Tổ Tông của chúng Ta là Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa, hiện thân Cha Trời Mẹ Trời. Quyền năng Vô Hạn, không thể nghĩ bàn.
– Trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông, không những chúng Ta không còn luân hồi sa đọa. Mà còn muốn gì đặng nấy. Nếu chúng Ta không trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông, thời thật là đáng tiếc, uổng phí công tu luyện hàng vạn ức kiếp. Mỗi kiếp ra đi luân hồi chúng Ta không mang theo được gì với hai bàn tay trắng, luôn là làm lại từ đầu. Chỉ có nghiệp là luôn bám theo Ta. Nghiệp Ác thời gánh lấy tai họa. Nghiệp Thiện thời an vui hưởng phước, Hưởng phước mà không biết tích đức trở lại, khi phước hết thời tai họa ập đến. Linh Hồn mãi mãi lang thang hết kiếp nầy đến kiếp khác. Vì lạc mất Cội Nguồn không biết quê hương mình ở đâu, nhà mình ở đâu.
– Vì thế những người không trở về Cội Nguồn, dù cho cửa ngõ nhà mình ở ngay trước mắt. Chỉ cần một bước là vào nhà. Nhưng Họ lại bỏ qua vì Ma, Quỷ, che mắt họ, không cho Họ nhìn thấy cửa ngõ vào nhà của Họ. Đôi lúc nhờ tu thiền luyện khí. Tâm yên tỉnh ít hành ác. Lạc vào tần số siêu sanh, Họ được sanh lên cõi trời Quê Hương của những người hành thiện. Cũng có nghĩa là quê hương của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng Họ lại không biết đây chính là quê hương của mình. Tâm còn Vọng Chấp tạo nghiệp chẳng lành lạc vào tần số sa đọa. Hưởng hết phước trời liền sanh xuống nhân gian. Tiếp tục Luân Hồi không biết đường trở về nhà, cũng như trở lại quê hương cõi trời.
– Thật ra mà nói; Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như Phàm Phu chúng sanh. Không khác nhau về căn cốt. Có đủ tám giác quan, có Chân Tâm Chân Tánh, cũng như Lương Tâm, TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Nhưng ở Phàm Phu chẳng có quyền gì cả Chân Tâm Chân Tánh Vô Minh, Tám Giác Quan U Mê. Lương Tâm, bị phiền não che mờ. Sống theo Vọng Chấp, chạy theo Dục Lạc tạo nghiệp đi vào luân hồi.
– Còn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì hiệp theo Cội Nguồn, Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm. Tám giác quan đều là Giác Ngộ. TAM QUYỀN PHÂN LẬP, Phân Minh. Nên không có Luân Hồi, muốn sống ở cõi trời nào thời sống, muốn ở cõi thiên đàng nào thời ở. An vui tự tại vĩnh hằng.
Tóm Lại: Không trở về Cội Nguồn là một sai lầm lớn. Đánh mất cơ hội hàng triệu ức kiếp tu luyện. Mãi mãi đi vào Luân Hồi, dù có cơ hội sanh lên cõi trời nhưng vì lạc Nguồn lạc Cội, hưởng hết phước trời rồi cũng sa đọa xuống chốn nhân gian. Nếu không biết tu luyện lạc vào Ác Đạo, thời hết mong trở lại làm người.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s