TỨ ĐẠI HÀNH PHÁP ĐẠO QUẢ

TỨ ĐẠI HÀNH PHÁP ĐẠO QUẢ

Để hiểu thêm về Tâm Sở. Tâm Sở là chỉ cho tất cả Tâm, Tâm Sở Ngộ, Tâm Sở Đắc, Tâm Sở Ác, Tâm Sở Mê. Tâm Sở Thiện. Tâm Sở Đọa. Nói chung Tâm Sở là chỉ cho tất cả Sở Tâm. Duy nhất Tâm Vương không phải là Sở Tâm Tâm Sở . Còn tất cả đều là Tâm Sở, Sở Tâm.
Tứ Đại Hành Pháp, là bốn đạo quân Sở Tâm hùng mạnh của Tâm Sở Ngộ.
Có nghĩa là :

1- Tâm Sở Ngộ luôn phát động. Diệt Ác Pháp, theo phương pháp tự cắt đuôi loại bỏ Ác Pháp, loại bỏ cho đến khi nào không còn ác Tâm ác Tánh, trong sạch Nội Tâm.

2- Lập ra phương pháp Ngăn Ngừa Vọng Chấp không cho Ác Tâm Ác Tánh mọc ra, có nghĩa là thường xuyên cắt đuôi không cho mọc ra nữa.

3- Thường xuyên phát Tâm hành thiện nhất là truyền kinh thuyết giáo lập công với Tạo Hóa, nuôi lớn Lương Tâm, nuôi lớn công đức.

4- Thường xuyên Phát Tâm hành theo Lương Tâm thuận theo Thiên Ý. Thường xuyên Phát Tâm tận độ Nhân Loại con người. Thường xuyên Phát Tâm siêng học Kinh Luân, kích hoạt năng lượng tạo ra năng lực , tăng trưởng trí huệ, đi đến Sở Ngộ.

– Bốn đạo quân Tứ Đại Hành Pháp nầy vô cùng quan trọng đi vào Tứ Đại Thành Công. Công Đức, Công Phu, Công Quả, Công Trình. làm cho vương quốc Tâm Linh đi đến thanh tịnh, thái bình an lạc. Sở Ngộ lên ngôi Tâm Vương. Cùng với Thân Vương. Tứ Đại Kim Cang. Làm chủ sáu Bộ Quan Lại điều hành Vương Quốc. Thân Vương chính là Sở Đắc. Tứ Đại Kim Cang chính là Bốn Quả Đại Giác. Không Thân, Không Tâm, Không Tánh, Không Pháp. Sáu Bộ Quan Lại chính là: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức. Ý Thứ là Quan Bộ Lại Cận Thần Nội Cung Triều Đình Vương Quốc Tâm Linh của Tâm Vương.
– Tóm Lại: Tứ Đại Hành Pháp Đạo Quả là Bốn đội quân Công Phá, Tiêu Diệt, Ngăn Ngừa, Phát Động Phong Trào Xây Dựng, Kiến Thiết, Vương Quốc Cực Lạc Tâm Linh. Đi vào Trường Sanh Bất Tử. Thái Bình An Lạc, An Vui Tự Tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s