LOẠI BỎ ÁC TÂM ÁC TÁNH LOẠI TRỪ PHIỀN NÃO

LOẠI BỎ ÁC TÂM ÁC TÁNH
LOẠI TRỪ PHIỀN NÃO

– Những ai đã xem qua câu chuyện cắt đuôi loài Nòng Nọc thời hiểu rõ Pháp Môn Tứ Đại Hành Pháp Đạo Quả. phải thường xuyên cắt đuôi vì cái đuôi Vọng Chấp Phiền Não quá lớn, không dễ gì một lần cắt mà hết sạch, nên phải thường xuyên không cho Ác Tâm Ác Tánh Vọng Tâm mọc ra. Đến khi nào Tâm Sở Ngộ hội nhập Chân Tâm Chân Tánh đi đến làm sạch Vô Minh. Thời cái Đuôi Vọng Tâm chấp trước, Ác Tâm Ác Tánh không bao giờ mọc ra nữa.
– Muốn đi đến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhanh nhất. Thời hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày phải siêng NGĂN ÁC. Không cho cái đuôi Vọng chấp Ác Tâm Ác Tánh mọc thêm ra nữa. Mà phải siêng năng cắt bỏ cái đuôi Ác Tâm Ác Tánh ấy. Cũng như Ngăn Ngừa không cho nó mọc ra.
– Bằng phương pháp Thượng Thừa. không phải Tiểu Thừa, Trung Thừa. Tập giữ giới.
– Mà là đi vào pháp môn Đốn Ngộ Đại Thừa. Thượng Thừa. Đánh thẳng vào trung tâm đầu não của chúng, cắt đứt sự sống của chúng. Sự ngăn chặn chúng ở cảnh giới Tiểu Thừa, Trung Thừa chỉ là pháp môn giữ giới tạm thời, Không cho Ác Tâm Ác Tánh hoành hành mà thôi.
– Đứng đầu Vọng Chấp Ác Tâm Ác Tánh. THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI. Năm Đại Vọng Chấp Ác Tâm Ác Tánh nầy Che mờ Minh Tâm làm cho Chân Tâm mãi mãi Vô Minh.
– Những lớp mây Đại Phiền Não THÂN KIẾN, BIÊN KIẾN, KIẾN THỦ, GIỚI CẤM THỦ, TÀ KIẾN che mờ Kiến Tánh, làm cho Chân Tánh mãi mãi Vô Minh. Cốt lỏi của cái Đuôi Vọng Tâm Ác Tâm Ác Tánh, là mười tên Đại Phiền Não đứng đầu 8 muôn 4 nghìn Phiền Não.
– Xưa nay những người tu hành thường loại bỏ những Phiền Não chủ trì đi vào Luân Hồi nầy. Như Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, v.v… Nhưng mấy ai làm được điều nầy. Vì họ không hiểu căn cội Phiền Não từ đâu sanh ra. Nên không bao giờ loại bỏ được. Dù trải qua vô lượng kiếp giữ giới không được Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi. Sự chuyên tâm Giữ giới chỉ là phương pháp hạn chế tạm thời ngăn chặn Tham, Sân, Si, Mạn, nghi mà thôi.
– Muốn loại bỏ tận Gốc chúng thời thường Trụ Chân Tâm Chân Tánh an trụ Tự Nhiên Vô Niệm đi vào Pháp Môn Đốn Ngộ tức là Cắt Tận Gốc khởi sanh ra Vọng Chấp Phiền Não TỊNH. Động thời Phát tâm hành Thiện theo Lương Tâm không cho cái Đuôi Vọng Chấp Ác Tâm Ác Tánh mọc ra.
– Tóm Lại: Loại trừ Phiền Não không phải là tu thiền, tu định, tu thiền tu định làm phát sanh Thần Lực nuôi lớn vọng chấp Ác Tâm Ác Tánh mà thôi. Có cơ hội là Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi nổi lên nhờ vào Năng Lượng Tu Thiền Tu Định Tham Sân, Si, Mạn, Nghi, càng thể hiện nhiều Năng Lực làm hại cuộc sống đi đến đại Ác Ma và Đại Quỷ Dữ.
– Khi nào an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Đi vào pháp môn Đốn Ngộ Thượng Thừa An Trụ Tự Nhiên Vô Trụ Vô Niệm, Rốt ráo Thanh Tịnh Đại Định. Tự cắt tận Gốc cái đuôi vọng chấp phiền não, cũng như phát Bồ Đề Tâm hành thiện theo Lương Tâm đi vào tận độ Nhân Loại con người, thời tu thiền luyện khí mới đạt hiệu quả cao. Đi đến mau chóng thành tựu. Phật quả, Thánh quả, Tiên quả, Thần, quả, Chúa quả. An Vui Tự Tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s