ĐẾN RỒI LẠI ĐI

ĐẾN RỒI LẠI ĐI

Thân vay mượn, vật chi cũng tạm
Mãi luống công, giành giật đeo mang
Mới hay của cải trần gian
Có rồi lại mất bể dâu cuộc trần
Người giàu nhất, lìa đời tay trắng
Kẻ quyền uy, nhắm mắt tay không
Thiện lành giác ngộ mới cao
Hành trang quý nhất mang theo về trời
Mới xanh đó, tóc đầu đã bạc
Tự sắp hàng, lần lượt ra đi
Nghĩ đời càng nghĩ ra chi
Bóng câu cửa sổ nước trôi qua cầu
Mơ chi danh lợi sang giàu
Dừng chân cõi tạm đến rồi lại đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s