CÔNG PHÁ VÀ XÂY DỰNG

CÔNG PHÁ VÀ XÂY DỰNG

Pháp môn Tứ Đại Hành Pháp Đạo Quả như bốn đội quân vừa công phá vừa xây dựng. Tiến sâu vào căn cứ giặc Vọng Tâm. Đầu não giặc Vọng Tâm chính là Mười tên Phiền Não Gốc. Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm Thủ, Tà Kiến. Nhờ vừa công phá bằng pháp môn Đốn Ngộ một đao chặt đứt tất cả. Vừa xây dựng Phát Bồ Đề Tâm, đội quân Tứ Đại Hành Pháp tiến sâu vào căn cứ của giặc. Nắm bắt những yếu điểm ra kế sách. Hàng Phục, Sang Bằng. Khống Chế. Cắt đứt quan hệ, nguồn sống của chúng. Do Chân Tâm Chân Tánh Vô Minh bảo tồn nuôi sống chúng. Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi liền suy yếu. Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm Thủ, Tà kiến, cũng tan biến lần. Với pháp môn Đốn Ngộ, một Đạo lưỡng đoạn vừa An Trụ Chân Tâm Chân Tánh, vừa triệt phá đốn ngã cốt lõi Thân Pháp Vọng Chấp.
– Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi mất Gốc Vọng Chấp. Thân, Cành, Vọng Chấp Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi liền suy yếu. Vọng Kiến Tàng Lá Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm Thủ tự héo khô. Mười Thập Đại Ác Ma Ác Quỷ bị Sở Ngộ điều quân đánh bại, Quân Tướng suy tôn trở thành Sở Vương. Sở Vương phát Bồ Đề Tâm xây dựng lại Vương Quốc Tâm Linh Lên ngôi Tâm Vương cai trị Vương Quốc Tâm Linh Của Mình, bằng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Đi vào đời sống Công Bằng, Bình Đẳng. Dân Chủ, Nhân Quyền, an cư lạc nghiệp Tự Do hạnh phúc.
Tóm Lại: Muốn hàng phục Thập Đại Ác Ma Ác Quỷ không phải dễ. Mà phải có Tứ Đại Kim Cang Gươm Thiên Vũ Trụ, mới hàng phục được Thập Đại Ác Ma, Ác Quỷ. Tứ Đại Kim Cang Gươm Thiên Vũ Trụ là gì?
1- Là: Không Thân, không còn cái Ta. 2- Là: Không Tánh. Vô Sanh Pháp Nhẫn. 3- Là : Không Tâm, không còn chấp trước. 4- Là : Không Pháp, an trụ tự nhiên Thật tướng Chân Tâm Chân Tánh Vũ Trụ. Không những quét sạch 10 đại Ác Ma Ác Quỷ 8 muôn 4 nghìn Vọng Tâm Vọng Tánh cũng không còn. Ra khỏi Tam Giới, Ra khỏi Luân Hồi Sanh Tử. Ra vào Sanh Tử, dạo chơi Tam Giới an vui tự tại.
( Tứ Đại Kim Cang Gươm Thiên Vũ Trụ đã có trong Văn Học Nghị Luận )
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s