NGHIỆP QUẢ VÀ LUÂN HỒI

NGHIỆP QUẢ VÀ LUÂN HỒI

Để hiểu rõ về sự hình thành nghiệp quả và luân hồi xem đoạn Văn Kinh sau.
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phàm Phu Chúng Sanh. Đều có 8 giác quan. Có Chân Tâm Chân Tánh, cũng như Lương Tâm. Nhưng sự khác nhau ở Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa và Phàm Phu Chúng Sanh. Mê và Ngộ, Giác và Bất Giác.
– Có nghĩa là: Phàm Phu Chúng Sanh Giác Quan Ý Thức thứ 6 Bất Giác trở thành Sở Mê, Sở Mê hành động trái ngược lại Lương Tâm đi đến Nhận Thức bảo thủ sự Bất Giác của mình, sanh tâm chấp trước vọng chấp thành Sở Nghiệp. Sở Nghiệp giác quan thứ 7 Nhận Thức đầy đủ đi lần đến Sở Đọa Tiềm Thức, Sở Đọa Tiềm Thức rơi vào Vô Thức Vô Minh có nghĩa là Tiềm Thức Sở Đọa rơi vào giác quan thứ 8.
Vô Thức Vô Minh chính là Giác Quan thứ 8 A Lại Da Thức. Sở Nghiệp đi đến Sở Đọa. Sở Đọa là hạt giống luân hồi nằm trong Vô Thức Vô Minh. Chờ mãn xác thân vay mượn gọi đó là Tử, đi vào Luân hồi tùy theo nghiệp lực của mình đi đến vay mượn Xác Thân mới gọi đó là Sanh.
– Sở Nghiệp Sở Đọa Tâm Sở. Đại Ác đánh mất Lương Tâm luân hồi mượn xác theo bốn kiểu. Hóa Sanh, Thai Sanh, Noãn Sanh, Thấp Sanh, trở thành Ác Quỷ. Xứ Địa Ác Quỷ ở khắp hạ thiên vũ trụ, năm non bảy núi, trần gian địa phủ. Đông Nhất là ở Địa Phủ.
– Nghiệp lực Sở Đọa Tâm Sở. Chứa nhiều Tâm Ma. Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Yêu, Ghét, Giận, Hờn, Hỷ Nộ, Ái Ố. háo danh, háo lợi, bảo thủ, Vọng chấp luân hồi mượn xác theo bốn kiểu. Hóa Sanh, Thai Sanh, Noãn Sanh, Thấp Sanh trở thành Thiên Ma, Địa Ma, xứ địa khắp cùng vũ trụ. Có nghĩa: Ở trên trời, Thất Sơn Châu Báu, Trần Gian, Địa Phủ. Đông nhất là nơi cõi tạm trần gian Âm Cảnh.
– Nghiệp Lực Sở Đọa Tâm Sở. Hận Thù sâu đậm, Hờn Giận, Hỷ, Nộ vô thường theo Lợi, Suy, khen, Chê dấy khởi. Luân hồi mượn xác theo bốn kiểu. Hóa Sanh, Thai Sanh, Noãn Sanh, Thấp Sanh. Trở thành A Tu La. Xứ Địa cùng khắp hạ thiên vũ trụ Thất Sơn Châu Báu năm non bảy núi, trần gian địa phủ. Đông nhất là ở Thất Sơn Châu Báu năm non bảy núi, sanh sống vùng sâu vùng xa xen kẻ với thiểu số Địa Tiên, Thần Tiên.
– Nghiệp Lực Sở Đọa Tâm Sở. Bảo thủ keo kiệt chỉ biết mình, tham lam tật đố, Sân, Si, Phỉ Báng, Ái Ố, Chê Bai. Luân hồi mượn xác theo bốn kiểu. Hóa Sanh, Thai Sanh, Noản Sanh, Thấp Sanh, trở thành Dạ Xoa. Xứ Địa Năm Non Bảy Núi, Trần Gian, Địa Phủ. Đông nhất là nơi Địa Phủ, nhì trần gian, sống về đêm nơi hẻo lánh, hoặc trong hang trong hốc, một số ít sống trên năm non bảy núi nhưng sống về đêm nơi hẻo lánh nơi ít Địa Tiên. Thần Tiên qua lại.
– Nghiệp lực Sở Nghiệp Tâm Sở. Thiện Ác xem kẻ nhau quân bình, có tính người như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Trung, Hiếu, lòng bao dung, tánh rộng lượng, biết thương yêu, sống đùm bọc lẫn nhau, V. V.. Những đức tánh thiện nhân nầy đáng lý siêu sanh về Thất Sơn Châu Báu sanh sống làm Địa Tiên, Thần Tiên, nhưng vì Tánh Ma Tánh Quỷ ác tánh cũng lớn xen kẻ với tánh người. Tâm Sở Luân Hồi đầu thai làm Người. Tùy theo phước đức mà đời sống khác nhau. Kẻ giàu, người nghèo, kẻ làm quan người làm dân. Kẻ thông minh, người ngu dốt. Tất cả là do phúc đức của mỗi Tâm Sở Linh Hồn con người. Cũng như Phước Đức của Ông Bà Cha Mẹ để lại.
– Nghiệp lực Sở Nghiệp Tâm Sở Thiện nhiều hơn ác. Có nghĩa là do sự tu hành loại bỏ Tánh Quỷ Tánh Ma ác tánh. Tánh người Thiện Tánh nhiều hơn, khi mãn xác thân phàm tục siêu sanh lên Thất Sơn Châu Báu, Năm Non Bảy Núi. Bằng hai con đường Thai Sanh, và Hóa Sanh. Trở thành Địa Tiên. Thần Tiên.
– Trở về Cội Nguồn Tâm Sở hành thiện theo Lương Tâm loại bỏ Tánh Ma Tánh Quỷ Ý Thức Nhận Thức chuyển hóa thay đổi từ họa chuyển thành phúc. Từ ác chuyển thành Thiện, từ Phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ý Thức chuyển thành Tâm Sở Ngộ, Nhận Thức trở thành Tâm Sở Đắc. Lên Ngôi Tâm Vương. Ra Khỏi Luân Hồi siêu sanh về trời bằng hai con đường Hóa Sanh và Thai Sanh. Hóa Sanh vay mượn Tinh, Khí, Thần Tạo Hóa Tạo Xác Thân. Đầu thai Mượn Xác Thân theo con đường Thai Sanh. Tùy theo công lao tu hành cũng như sự giác ngộ Cao, Thấp, mà ở tầng trời cao hay thấp cai quản Thiên Chúng Chư Thiên do hành thiện siêu sanh về trời.
– Sở Ngộ, Sở Đắc, Tâm Vương không còn nghiệp Ác, Ý Thức Nhận Thức sống theo Lương Tâm an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Ra khỏi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Làm chủ luân hồi, làm chủ Càn Khôn. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao. Muốn siêu sanh về cõi nào là do Tâm Ý mình quyết định. Những vị nầy tái sanh nơi đâu thường là làm Vua làm Chúa. Trên trời cai quản Chư Thiên, dưới trần trở thành Minh Quân cai quảng nhiều nước rộng lớn.
– Cao hơn nữa Không những làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ Thấy, Nghe, Hay, Biết, làm Chủ Luân Hồi, làm Chủ Sanh Tử, làm Chủ Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Phát động Lương Tâm đi vào Tận Độ Nhân Loại trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Ngôi Vị Chuyển Luân Thánh Vương. Lập lên nhiều Quốc Độ. Cai quản vô số Vua Trời, Nước Trời.
***
– Để hiểu rõ thêm về Luân Hồi, và Sanh Tử. Chúng Ta có thể hiểu như sau:
– Nhân loại Phàm Trần khi tái kiếp luân hồi Sở Nghiệp Tâm Sở phải vay mượn Xác Thân mới. Hạt giống Sở Nghiệp Tâm Sở. Từ nơi Vô Thức Vô Minh giác quan thứ 8, Quả Nghiệp Tâm Sở giác quan thứ 7 khởi dụng sanh ra Lục Thức, tiếp xúc Lục Trần, đi vào hành trình mới. Hay nói một cách khác từ giác quan thứ 7 Quả Nghiệp Tâm Sở mọc ra nhánh lá tức là sáu giác quan Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Hay còn gọi là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức, tiếp xúc lục trần đi vào hành trình sự sống tạo ra Quả Nghiệp mới. Có nghĩa là: Tâm Sở Quả Nghiệp Trổ ra Ý Thức, từ Ý Thức đi đến Nhận Thức, kết quả Nhận Thức chính là Sở Nghiệp hạt giống Luân Hồi đi vào tương lai. Ác thời Sở Đọa. Thiện thời Sở Siêu.
– Tám Giác Quan hiểu theo nghĩa Đạo như Văn Kinh Trên. Theo nghĩa Đời. 1- Thị Giác, 2- Thính Giác, 3- Khứu Giác, 4- Vị Giác, 5 Xúc Giác, 6- Ý Thức, 7- Nhận Thức. Giác Quan thứ 7 Nhận Thức đầy đủ, đi vào Tiềm Thức rơi vào Vô Thức. Vô Thức chính là Giác Quan thứ 8- Vô Thức Vô Minh. Hạt Giống Sở Nghiệp Tâm Sở được Vô Thức Vô Minh nuôi dưỡng bảo quản chờ ngày luân hồi tái kiếp.
– Giác Quan thứ 6 Ý Thức khi có lực tương thông với giác quan thứ 6 người thân trong gia đình cũng như bạn bè. Thường hay biết trước những sự việc sắp xảy ra.
– Tóm Lại : Con đường đi đến Luân Hồi, Sanh Tử. cũng như làm chủ Luân Hồi, Sanh Tử có nguồn gốc căn cội như thế. Chỉ Cần hiểu một từ, một câu Văn Tự thời phước báo vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Huống chi giảng giải Kinh Văn trên cho người khác nghe.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s