CHẲNG TƯ RIÊNG

CHẲNG TƯ RIÊNG

Vì đời vì đạo, chẳng tư riêng
Kinh giáo ngày đêm, mãi trao truyền
Năm châu bốn biển, cùng trái đất
Cứu đời cứu chúng, thoát đảo điên
Truyền kinh đâu phải, cầu danh lợi
Độ người tận đô, đặng sanh thiên
Theo Ý Cha Trời, lời truyền dạy
Làm cho cuộc sống, mãi bình yên
Công lao cực khổ, trời đất biết
Không màng danh lợi, chẳng tư riêng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s