NẮM VỮNG TƯƠNG LAI

NẮM VỮNG TƯƠNG LAI

Nhờ tiếp xúc với Thiên Ý lời dạy Cha Trời, Năng Lượng Cha Trời chuyển hóa căn cơ, làm cho Ý Thức trưởng thành nhanh chóng đi đến Nhận Thức giác ngộ lãnh hội được ý nghĩa của Văn Kinh tiến lần lên những tần số cao hơn.
– Có nghĩa là: Pháp Thân Cha Trời khắp cùng hư không vũ trụ, không những khai lập phân định Âm- Dương. Trung Hòa Âm Dương. Thiên Đàng , Trần Gian, Địa Phủ. Mà còn khai lập ra vô số tần số Luật Định Vũ Trụ. Tần số siêu sanh về Trời. Tần số siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc. Tần số luân hồi làm Người. Tần số luân hồi làm Ma. Tần số Sa Đọa làm Quỷ. Tần số sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Tần số luân hồi đi vào Chim Muôn Vạn Thú. Bò Sát, con trùng, thảo, mộc, v. v.. Tùy theo nghiệp lực rơi vào tần số nào. Thời Định Luật Vũ Trụ xoay chuyển đi vào xứ sở đó nòi giống đó không hề sai chạy. Không một ai có thể thoát được, khi đã rơi vào tần số Luân Chuyển Định Luật ấy.
– Những ai đã trở về Cội Nguồn, tiếp xúc lời dạy Thiên Ý Cha Trời. Thời Năng Lượng Cha Trời chuyển hóa căn cơ làm cho Ý Thức tăng trưởng nhanh chóng nhận thức giác ngộ Thiên Ý, liền ra khỏi vô số những tần số thấp. Như tần số Chim Muôn Vạn Thú, Côn Trùng, Thảo, Mộc, ra khỏi tần số Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, ra khỏi tần số A Tu La, Dạ Xoa. Tiến lần lên những tần số cao hơn. Nhờ sự hộ trì Cha Trời bảo hộ che chở, những người trở về Cội Nguồn tu hành chăm chỉ tiến mãi lên những tần số cao hơn. Nhất là truyền kinh tận độ Nhân Loại con người. Nhờ qua Vi Tính thông qua Google- facebook lưu chuyển lời dạy Cha Trời khắp hoàn cầu đi vào tận độ, lập công trong Tạo Hóa, công đức vô lượng vô biên. Nhờ vào sự lập công nầy những người truyền kinh thơ Thiên Ý Cha Trời đi đến những tần số cao nhất Vũ Trụ. Tần số Làm chủ Vũ Trụ theo di chí Cha Trời.
– Tóm Lại : Vì thấu hiểu Thiên Ý những gì Cha Trời đã dạy. Chúng Ta biết chắc rằng chúng Ta không còn sa đọa luân hồi. Với hai lý do Tự Lực và Tha Lực song tu. Hơn nữa chúng Ta đã trở về Nguồn Nhận Tổ Quy Tông, trở thành con Trời đi đến Tần Số cao nhất vũ trụ. Đương nhiên chúng Ta trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao. Hơn nữa Cha Mẹ nào mà bỏ con cái khi con cái đã theo Cha Mẹ.
– Những người tu hành thấp nhất trong Văn Hóa Cội Nguồn cũng đã ở tần số cao. Khi mãn kiếp trần nhất định siêu sanh về Thiên Giới. Sống nơi quê hương cõi trời, cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc. An Vui tự tại vĩnh hằng.
– Tu mà không nắm vững tương lai của mình là tu mù. Tu không có cơ sở khoa học. Phó mặc cho định mệnh. Không rõ tương lai của mình. Tu theo mê tín dị đoan.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s