CẢNH GIỚI TỐI CAO, THÀNH QUẢ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

CẢNH GIỚI TỐI CAO, THÀNH QUẢ
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

Để chú giải cơ bản hành trình Tối Cao Thành Quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nắm rõ một vài cơ bản Văn Kinh như sau:
Giác Quan Thứ 6 là giác quan Ý Thức. Khi đã đi vào kết quả Nhận Thức. Thời kết quả Nhận Thức đó không còn là Giác Quan Ý Thức nữa. Mà là Giác Quan thứ 7 Nhận Thức. Giác quan Ý Thức thứ 6 lại tiếp tục đi đến Nhận Thức mới. Khi Nhận Thức đầy đủ, tự tách khỏi giác quan thứ 6 trở thành giác quan thứ 7. Ví như Hoa đã kết Quả. Quả là quả. Hoa là Hoa.
Có nghĩa là: Giác Quan Ý Thức thứ 6 tu hành trở thành Sở Ngộ, Sở Ngộ đi đến kết quả nhận thức. Kết quả Nhận Thức đó không còn là Sở Ngộ nữa mà là Sở Đắc giác quan thứ 7.
– Hai giác quan nầy Hội Nhập Cội Nguồn, tức là hội nhập Chân Tâm Chân Tánh. An Trụ Chân Tâm Chân Tánh Giác Quan thứ 6 trở thành Tâm Vương, giác quan thứ 7 trở thành Thân Vương.
– Sự Hội Nhập Giác Quan thứ 6 thứ 7 trở về Chân Tâm Chân Tánh. Làm cho Giác Quan thứ 8 Chân Tâm Chân Tánh không còn là Giác Mê nữa Vô Minh diệt đi đến toàn năng toàn giác. Trở thành Pháp Thân toàn năng toàn giác của Ý Thức và Nhận Thức giác quan thứ 6, thứ 7.
– Giác quan thứ 8 toàn năng toàn giác trở thành Pháp Thân Toàn Năng Toàn Giác của Tâm Vương, Thân Vương, Sở Ngộ và Sở Đắc. Tâm Vương trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Mà còn lĩnh hội 8 muôn 4 nghìn chủng tánh Đà La Ni Lương Tâm Mật Tạng của mình.
– Để hiểu rõ về Căn Thân Huệ Mạng Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp tối cao được phân bổ cấu trúc như sau.
– Phần Chánh Đẳng Chánh Giác Huệ Tâm là trung Tâm đầu não của Tâm Vương.
– Sự Toàn Năng Toàn Giác Chân Tâm Chân Tánh, giác quan thứ 8 là Pháp Thân của Tâm Vương. 8 muôn 4 nghìn Chủng Tánh Mật Tạng Đà La Ni Lương Tâm trở thành Tấm Lòng Quả Tim Vô Tận của Tâm Vương.
– Sự cấu kết ba phần Tam Muội, 1- Toàn Năng Toàn Giác, 2- Chánh Đẳng Chánh Giác, 3- Lương Tâm Mật Tạng Đà La Ni. Trở thành Căn Thân Huệ Mạng Tâm Vương, cũng chính là Căn Thân Huệ Mạng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Còn muốn đi đến quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là một chuyện khác. Muốn đi đến Phật quả, Thánh quả, Tiên Quả, Thần quả, Chúa quả đi đến Viên Mãn. Thời phải phát Bồ Đề Tâm.
– Có nghĩa là: Phát động 8 muôn 4 nghìn chủng tánh đà la ni Lương Tâm đi vào cuộc sống Phổ Độ Tận Độ Nhân Loại con người thời quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới đi đến viên thành, viên mãn.
– Phát Bồ Đề Tâm là sự phát Tâm rộng lớn khởi động Lương Tâm, trong Lương Tâm nhất là. Bốn Chủng Tánh lớn dẫn đầu chủng tánh, đó là chủng tánh TỪ. Có nghĩa là chủng tánh Hiền Hòa, Hiền Từ, Hiền Đức.
– Kế theo chủng tánh TỪ là Chủng Tánh BI chủng tánh Thương Yêu, Thương Xót, Thương Mến, Thương Cảm.
Có Nghĩa Là : Đạo Tâm TỪ- BI trong Lương Tâm khởi dụng đi vào Đời sống. Lòng Hiền Hòa, Hiền Từ, Hiền Đức, Hiền Nhân, Lòng Thương Xót, Thương Yêu, Thương Mến, Thương Cảm. Phát ra nặng lượng Cam Lồ chữa bách bệnh, cũng như cảm hóa Linh Hồn sanh chúng đi đến sự cứu khổ cứu nạn đem lại sự an vui cho Chúng Sanh nói chung Nhân Loại nói riêng.
– Lòng Hiền Hòa, Hiền Từ, Hiền Đức. Hiền Nhân. Lòng Thương yêu, Xót Thương, Thương Xót vô hạn đạt đến cảnh giới cứu khổ cứu nạn vô điều kiện. Ví như mặt trời đem lại sự sống cho sanh linh vạn vật, nhưng không đòi hỏi gì ở sanh linh vạn vật. Sự Hiền Hòa, Hiền Đức, Hiền Từ, Hiền Nhân, cũng như sự yêu thương, thương xót vô hạn ấy. Không những phát ra Cam Lồ chữa bách bệnh, mà còn cảm hóa hết thảy mọi Ác Pháp, Ác Tâm, Ác Tánh tạo ra vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Lấp cửa địa ngục, mở rộng cửa thiên đàng Lập lên Quốc Độ Thiên Đàng Cực Lạc.
– Lại Nữa: Cùng với Lòng TỪ BI thời có Lòng HỶ – XẢ từ Lương Tâm Đạo Tâm hỷ xả phát ra Năng Lượng Sống đi vào Đời Sống kích thích tế bào Gốc làm tăng sức mạnh Thất Phách đem lại niềm Vui cho Thiên Hạ Tinh Thần lẫn thể xác, bằng nhiều phương thức khác nhau.
– Hỷ chính là niềm vui, chủng tánh HỶ tạo ra Năng Lượng Sống, năng lượng niềm vui. Năng lượng niềm vui nầy đem lại niền vui cho Thiên Hạ bằng nhiều phương cách khác nhau. Đi đến cảnh giới Thiên Hạ an vui cũng chính là niềm vui của chính mình.
– XẢ là Buông Bỏ không có sự chấp trước Buông Xả, Khoan Dung, Độ Lượng Khiêm Hòa. Chủng Tánh Đức Hạnh Lành nầy phát ra Năng Lượng An Lạc bình hòa làm cho cuộc sống ổn định tinh thần.
– Chủng Tánh HỶ- XẢ đi vào đời sống, kích hoạt sự sống tế bào Gốc làm cho cơ thể khỏe mạnh. Thất Phách cường tráng, tâm hồn định tỉnh. Sức mạnh của Hỷ- Xả có công năng hàng phục hết thảy mọi Ác Pháp, làm cho an trụ Thiện Pháp, công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. TỪ- BI- HỶ- XẢ là tứ Đại Năng Lượng chủng tánh, hay còn gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Sao gọi là Tứ Vô Lượng Tâm?
– Có nghĩa là một chủng tánh TỪ đi vào Đời, Ứng Dụng ra Vô Lượng Nghĩa.
– Ví Dụ: Chủng tánh TỪ ứng dụng ra đời có nhiều nghĩa Hiền Từ, Hiền Hòa, Hiền Đức, Hiền Nhân v.v.. Vô Lượng Nghĩa.
– Thể hiện Tâm Ý qua nhiều kiểu cách, mỗi kiểu cách Hiền Từ khác nhau gọi đó là vô lượng Tâm.
– Thể hiện Tâm Ý qua nhiều kiểu cách Hiền Đức, mỗi kiểu cách Hiền Đức khác nhau gọi là vô lượng Tâm.
– Thể hiện Tâm Ý qua nhiều kiểu cách Hiền Hòa, mỗi kiểu cách hiền hòa khác nhau gọi đó là vô lượng Tâm.
*- Như Vậy từ chủng tánh TỪ, ứng dụng ra nhiều Nghĩa, Hiền Từ, Hiền Hòa, Hiền Đức. Hiền Nhân. Rồi từ một Nghĩa ứng dụng ra vô lượng tâm.
Ví Dụ: Như Nghĩa Hiền Đức ứng dụng ra mỗi kiểu cách hiền đức khác nhau trở thành vô lượng tâm. Nên gọi là TỪ vô lượng tâm. Hay gọi là vô lượng Ý. Tâm chính là Ý.
– Ví Dụ: Chủng Tánh BI ứng dụng ra nhiều nghĩa. Lòng Thương Xót, Lòng Thương Yêu, Lòng Thương nhớ, Lòng Thương Cảm.
– Từ một Nghĩa; Yêu Thương thể hiện qua nhiều kiểu cách yêu thương khác nhau, sự khác nhau về kiểu cách yêu thương ấy gọi là Vô Lượng Tâm. V. V..
– Phát Bồ Đề Tâm: Là phát động toàn diện Lương Tâm, hay nói một cách khác. Sự phát động toàn diện Đạo Tâm đi vào cuộc sống chỉ cần nội trong bốn Chủng Tánh TỪ- BI- HỶ -XẢ cũng đã ứng dụng tạo ra vô lượng vô biên công đức. Như Vô Lượng Tâm Hiền Hòa, Vô Lượng Tâm Hiền Đức, Vô Lượng Tâm Hiền Từ. Vô Lượng Tâm Nhân Đức. Vô Lượng Tâm Thương Xót, vô lượng Tâm Thương Yêu, Vô Lượng Tâm Thương Mến. Vô Lượng Tâm đem lại niềm vui, hỷ lạc cho mọi người, Vô Lượng Tâm Khoan Dung, Vô Lượng Tâm Độ Lượng, Vô Lượng Tâm Khiêm Nhường. Khiêm Hòa. Vô Lượng Tâm Buông Xả, Vô Lượng Tâm Cứu Khổ, Vô Lượng Tâm cứu Nạn. Vô Lượng Tâm Phổ Độ. V.V.. Từ Vô Lượng Tâm. Có công năng không thể nghĩ bàn. Tạo ra Năng Lượng Cảm Lộ, Năng Lượng Sống, Năng Lượng Cảm Hóa. Tạo lên sức mạnh vô biên cảm hóa hết thảy Ác Tâm, Ác Tánh, Ác Pháp, lấp cửa Địa Ngục, mở cửa Thiên Đàng Cực Lạc. Tận độ Nhân Loại về trời, thành lập Quốc Độ. Cõi Phật, Cõi Thánh, Cõi Tiên, Cõi Thần, cõi Chúa. Viên Mãn quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Tóm Lại : Những người phát Bồ Đề Tâm thường là những siêu nhân có nhiều năng lực, trong đó có năng lực chữa bệnh rất giỏi, nhất là những vị thường xuyên tu thiền luyện khí. Nhưng các Ngài không theo hạnh trị bệnh. Vì xác thân luôn chuyển biến theo Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Chữa hết bệnh nầy thời bệnh khác sanh ra, như một Định Luật Tự Nhiên. Hơn nữa thân xác chỉ là giả tạm. Trong vũ trụ thứ quý nhất chính là Linh Hồn. Hay còn gọi là Ngọc Mâu Ni. Các vị cấp cao thường là tìm Ngọc Mâu Ni không phải là con đường chữa bệnh. Mà là khai mở trí huệ làm cho Nhân Loại siêu sanh về trời. Con đường đi đến quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa có nguồn gốc căn cội như thế. Chỉ Cần hiểu một từ, một câu Văn Tự thời phước báo vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Huống chi giảng giải Kinh Văn trên cho người khác nghe.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s