CHÚ GIẢI TÂM SỞ

CHÚ GIẢI TÂM SỞ

Tâm Sở là gì :
Tâm Sở có ra, là từ Chân Tâm Chân Tánh, Thấy, Nghe. Hay, Biết, Phân Biệt lập ra Xứ Sở của Chân Tâm Chân Tánh.
– Có nghĩa là: Chân Tâm Chân Tánh Mê Vô Minh. Nên Ý Thức Phân Biệt, giác quan thứ 6 trở thành Sở Mê đi đến Nhận Thức bảo thủ lập ra,Sở Nghiệp giác quan thứ 7, Cũng bởi Bất Giác giác quan thứ 7 Sở Nghiệp Khởi Tâm chấp trước Vọng Chấp đi vào Sở Đọa Luân Hồi. Sự chấp trước Chứng Đắc. Chỉ là cái bóng của Sở Đắc.
– Hay nói một cách khác. Chân Tâm Chân Tánh Giác, nên giác quan thứ 6 Ý ThứcTrực Giác trở thành Sở Ngộ, thành quả Sở Ngộ chính là Sở Đắc. Sở Đắc là giác quan thứ 7 Quả Đạo thành quả của giác quan thứ 6 . không phải là sự vọng chấp chứng đắc. Mà là Sở Đắc quả Đạo tự nhiên.
Có thể nói:
– Sở Mê luôn có sự chấp trước Vọng Chấp đi đến Sở Nghiệp. Sở Nghiệp vọng chấp đi đến Sở Đọa.
– Sở Ngộ là sự Giác Ngộ đi đến thành quả Sở Đắc. Sở Đắc cũng chính Sở Đạo quả Đạo tự nhiên không có sự chấp trước.
Tóm Lại: Vọng Chấp của Sở Mê, thành tựa Sở Nghiệp, đi đến Sở Đọa. Sự Chứng Đắc của vọng chấp chỉ là cái bóng của Sở Đắc.
Chân Pháp của Sở Ngộ, đi đến Sở Đắc là quả Đạo thành quả tự nhiên không phải là vọng chấp chứng đắc.
– Bóng và Hình y chang nhau. Nhưng khác nhau bóng là vọng. Còn Hình là Chân. Chân là Đạo tự nhiên không có vọng. Vọng là vọng chấp tạo Nghiệp.
Tóm Lại:
Tâm Sở có ra, là từ Chân Tâm Chân Tánh, Thấy, Nghe. Hay, Biết, Phân Biệt giác quan thứ 6 lập ra Xứ Sở của Chân Tâm Chân Tánh.
– Chân Tâm Chân Tánh Mê Vô Minh. Nên Ý Thức Phân Biệt giác quan thứ sáu, trở thành Sở Mê đi đến Nhận Thức chấp trước lập ra Sở Nghiệp, giác quan thứ 7, Giác quan thứ 7 vọng chấp đi vào Sở Đọa Luân Hồi.
– Sự khởi Tâm chấp trước Vọng Chấp Chứng Đắc, cái bóng của Sở Đắc. Không phải thật chứng thật đắc. Chỉ là Vọng Chấp mà thôi, lạc vào Ma Đạo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s