CHÂN ÔNG SÁNG NGỜI

CHÂN ÔNG SÁNG NGỜI

Chợt nghe sông núi thì thầm
Gương Tâm tự có, đâu cần tìm chi
Giật mình nhìn lại giả chân
Chưa phân tỏ rõ, biết đâu lọc lừa
Lợi danh, danh lợi bịt bùng
Trong Tâm đầy rẫy bụi trần bám gương
Nghĩ mình càng nghĩ càng thương
Báu châu tự có ham chi của người
Đông Tây tìm kiếm rã rời
Nào hay châu báu chất đầy trong Tâm
Tỉnh hồn ra khỏi tối tăm
Trở thành Ông Chủ Chân Ông sáng ngời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s