CHÚ GIẢI VỌNG CHỨNG VÀ SỞ ĐẮC

CHÚ GIẢI VỌNG CHỨNG VÀ SỞ ĐẮC

Nghĩa là: Vọng Chứng và Sở Đắc khác nhau chỗ nào.
Ví Dụ: Gương Kính Sở Đắc của gương chính là Trong Sáng. Vì lớp bụi làm mờ đi Sở Đắc của gương Trong Sáng. Ra sức lau chùi Gương lần lần Trong Sáng trở lại. Vọng Chấp cho đó là tu chứng. Vì không hiểu Sở Đắc của Gương là Trong Sáng. Nên có sự Chấp Trước cho đó là sự chứng đắc lau chùi tu hành.
– Thật ra, sự Trong Sáng của Gương không có sự thêm, bớt. Lúc bụi phủ mờ không có gì bớt, khi hết bụi rồi Trong Sáng trở lại cũng không có gì thêm.
– Làm gì có chuyện lau chùi lớp bụi mới chứng đắc sự Trong Sáng của Gương. Sự Trong Sáng của Gương vốn là Sở Đắc Trong Sáng rồi, sự Trong Sáng Tự Nhiên của Gương không phải tu hành lau chùi mà có. Sự chấp trước Chứng Đắc lạc vào Ma Đạo. Không phải là Chân Như Tự Nhiên Sở Đắc Quả Đạo.
– Hay nói một cách khác: Chân Tâm Chân Tánh, vốn Sở Đắc của nó là Minh Tâm Kiến Tánh. Không phải tu luyện mới trở thành Minh Tâm Kiến Tánh.
– Chân Tâm Chân Tánh ở hai trạng thái Mê Vô Minh và Ngộ Chánh Giác mà thôi. Khi làm Phàm Phu Chân Tâm Chân Tánh không có gì bớt, khi làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chân Tâm Chân Tánh chẳng có gì thêm.
– Minh Tâm Kiến Tánh không có sự chứng đắc nào cả mà là Sở Đắc Chân Tâm Chân Tánh chính là Minh Tâm Kiến Tánh. Sở Đắc tự nhiên không phải do tu luyện.
– Tóm Lại: Sự Trong Sáng của Gương chính là Sở Đắc của Gương, đâu phải lau chùi Gương mới Trong Sáng. Chẳng qua chỉ là lau chùi lớp bụi Gương Sáng trở lại mà thôi. Sự Vọng Chấp chứng Đắc, chưa thật sự chứng ngộ về Gương, vọng chấp lạc vào Ma Đạo.
– Cũng như Chân Tâm Chân Tánh vốn là Minh Tâm Kiến Tánh. Do Mê không nhận ra sự Minh Tâm Kiến Tánh của mình đấy thôi. Khi phản tỉnh Trực Giác, Phản Bổn Hoàn Nguyên, nhận ra Bộ Mặt Thật của Mình. Chính là Minh Tâm Kiến Tánh. Minh Tâm Kiến Tánh chính là Sở Đắc của Chân Tâm Chân Tánh, không phải tu mới Đắc Minh Tâm Kiến Tánh. Vọng Chấp Chứng Đắc, đưa cái Ta đối lập lại cái Chân. Không hội nhập với cái Chân Bổn Nguyên, nên lạc vào Ma Đạo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s