TỈNH ĐI THÔI

TỈNH ĐI THÔI

Xa Nguồn xa Cội, tưởng mình Tiên
Nào hay, càng thấy những ưu phiền
Càng tu càng khổ, càng bít lối
Tưởng mình chứng đắc, hóa ra điên
Tiến thoái lưỡng nan, tâm cầu mãi
Rước toàn phiền não, sống chẳng yên
Tìm xuân, xuân chẳng thấy đâu nữa
Thấy đời vô vị, thở với than
Họa đến triền miên như cơm bửa
Được gì lạc Cội, tự nát tan
Tỉnh đi mất Gốc, đời khốn khổ
Tu vô lượng kiếp, khó bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s