SỞ ĐẮC ĐỊNH LỰC ĐẠO QUẢ

SỞ ĐẮC ĐỊNH LỰC ĐẠO QUẢ

– Đã Quy Tông, tức là đã trở về Nguồn. Đi đến phản bổn hoàn nguyên. Minh Tâm, Kiến Tánh. Bản Thân tự nhiên lần lần có đủ tất cả Phẩm Đạo từ sơ đạo đến đại đạo. Những người đã Quy Tông tức là trở về Nguồn Cội khế hiệp lần với Bản Thể Linh Giác Cha Trời. Phần nhiều là bậc thượng căn thượng trí.
– Sở Đắc Định Lực Đạo Quả là một trong 37 Sở Đắc Đạo Quả. Thành tựu viên mãn quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.

Sở Đắc Định Lực Đạo Quả Có nghĩa là : Khi con người trở về Cội Nguồn Ý Thức Giác Quan thứ 6 đã trở thành Sở Ngộ, không còn là Sở Mê làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Sở Ngộ An Trụ Chân Tâm Chân Tánh, tức là an định Không Thân, Không Tánh, Không Tâm, Không Pháp. Ý niệm Định Lực vô cùng mạnh mẻ không ai làm gì cho nó phân Tâm ra được, gom lại thành một đạt đến cảnh giới Định Mà Không Định. Cái Định Tự Nhiên, vượt ra khỏi không gian thời gian, không còn lệ thuộc không gian thời gian. Như Như Bất Biến. Từ Sở Ngộ Giác quan thứ 6 đi đến Sở Đắc. Sở Đắc chính là Định Lực kiên cố đạt đến cảnh giới Định Lực Kim Cang. Khởi sanh ra Tam Muội Thần Lực. Các Chủng Tánh Đà Lai Ni Lương Tâm nhờ Tam Muội Thần Lực tỏa sáng. Làm cho Vọng Tâm lần lần tan biến hết. Nhưng không mất, Bị Sở Đắc Niệm Lực huân tập làm cho Vọng Tâm trở về Chân Tâm Chân Tánh, đi đến Thanh Tịnh Pháp Thân. Tương Thông với Pháp Thân Cha Trời.
– Tóm lại: Giác Quan Thứ 6 hướng về Cội Nguồn đi đến làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm gọi Giác quang thứ 6 là Sở Ngộ. Sở Ngộ an trụ Chân Tâm Chân Tánh bất biến đi đến Sở Đắc ĐỊNH LỰC ĐẠO QUẢ giác quan thứ 7. Định Lực Đạo Quả Kim Cang.
– Còn những người Lạc Cội Lạc Nguồn. Giác quan thứ 6 Ý Thức còn mê gọi là Sở Mê, không làm chủ được Chân Tâm Chân Tánh. Hành sự trái ngược lại Lương Tâm Luôn tạo ra Nghiệp Ác Sở Nghiệp Giác quang thứ 7 đi vào luân hồi mượn xác để sanh, trả xác thành tử theo nghiệp lực.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s