SỞ ĐẮC TUỆ LỰC ĐẠO QUẢ

SỞ ĐẮC TUỆ LỰC ĐẠO QUẢ

Quả Thứ 5 Có Nghĩa Là :
Ý Thức giác quan Thứ 6 Sở Ngộ thành tựu Sở Đắc Tín Lực Kim Cang Đạo Quả, Tấn Lực Kim Cang Đạo Quả, Niệm Lực Kim Cang Đạo Quả, Định Lực Kim Cang Đạo Quả. đi đến Nhận Thức sâu sắc về Cội Nguồn Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời, mà còn hiểu rõ đối với Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, Huệ Quang Tỏa Sáng, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Nghĩa là; Giác Quan Thứ 6 từ Sở Ngộ đi đến Sở Đại Giác Ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác trở thành Tâm Vương, Giác Quan Thứ 7 Sở Đắc trở thành Thân Vương. Năm Căn Thức Quan Lại Hầu Vương. làm chủ 8 muôn 4 nghìn chủng tánh Đà La Ni Vương Quốc Tâm Linh trong nội Tâm con người.
Tóm Lại :
SỞ ĐẮC TUỆ LỰC ĐẠO QUẢ;
Có nghĩa là : Chúng Ta đã làm chủ được thời gian không gian. Làm Chủ Chân Tâm, Chân Tánh, hành sự theo Lương Tâm đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Vô Minh Tận, Vô Minh Diệt, nhưng không hết Vô Minh. Chỉ biến mất do Huệ Quang Tỏa Sáng. Ví như mặt trời mọc thời bóng đêm không còn. Khi Huệ Quang không còn tỏa sáng thời Vô Minh xuất hiện. Đã là Chánh Đẳng Chánh Giác thời Huệ Quang sáng mãi. Nên Vô Minh không thể nào xuất hiện được nữa.
– Còn những người trở về Nguồn, Tôn thờ Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời, nhưng chưa hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, chưa làm Chủ Lương Tâm, sống theo lời dạy Cha Trời Giác Quan Ý Thức thứ 6 chính là Sở Vương, Sở Vương hành thiện tiến lần đến Sở Ngộ. Đi vào căn bản Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phần đông siêu sanh về các cõi trời, tần trời. Thường tái sanh làm Vua, làm Chúa. Cõi trần gian. Khi nào hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm chính thức ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiến đến quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Là đi vào Tận Độ Nhân Loại con người làm phát sanh Sở Đắc Đạo Quả. Sở Đắc Đạo Quả thuộc Vô Vi Tâm Linh. Sở thành Đạo quả chính là phúc báo Hữu Vi Thống Lý Đại Chúng. Thành Lập Quốc Độ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s