SỰ TƯƠNG THÔNG CHỦNG TÁNH ĐÀ LA NI TƯƠNG THÔNG HẾT THẢY DANH TÁNH. PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. KHẮP MƯỜI PHƯƠNG. CŨNG NHƯ DANH TÁNH NHÂN LOẠI CON NGƯỜI, NƠI TRẦN GIAN, VÀ CÕI ÂM PHỦ.

SỰ TƯƠNG THÔNG CHỦNG TÁNH ĐÀ LA NI TƯƠNG THÔNG HẾT THẢY DANH TÁNH. PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. KHẮP MƯỜI PHƯƠNG. CŨNG NHƯ DANH TÁNH NHÂN LOẠI CON NGƯỜI, NƠI TRẦN GIAN, VÀ CÕI ÂM PHỦ.

– Vương Quốc Đà La Ni chính là 8 muôn 4 nghìn chủng Tánh Thiện, Những chủng tánh Thiện Đà La Ni nầy tương thông hết thảy Danh Tánh mười phương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Kể Cả Nhân Loại phàm phu Trần Gian.
– Ví dụ: Chủng Tánh Đà La Ni có chủng tánh Phổ Hiền, tương thông hết thảy những vị có Danh Tánh phổ Hiền Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong mười phương. Ví dụ: Trong chủng Tánh Đà La ni có chủng tánh Quan Âm tương thông hết thảy những vị có Danh Tánh Quan Âm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong khắp mười phương. Ví Dụ: Trong chủng tánh Đà La Ni có chủng Tánh Phổ Minh, tương thông hết thảy những vị có Danh Tánh Phổ Minh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong mười phương.
Ví dụ: Trong chủng tánh Đà La Ni có chủng tánh Nhân, Nghĩa, Hiếu, Trung. Tương thông hết thảy những Danh Tánh Nhân, Nghĩa, Hiếu, Trung Nhân Loại con người Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Vân. V..
– Như vậy làm chủ Vương Quốc Tổng Đà La Ni là làm chủ tương thông khắp Thiên Hạ vũ trụ. Chư Thiên và Nhân Loại. Không gì là không biết không thấy, không nghe.
Tóm Lại: Chủng Tánh Đà La Ni trong Lương Tâm mỗi Tiểu Linh Hồn con người có sự tương thông cùng khắp như vậy. Kho tàng vạn năng vũ trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s