CƠ HỘI HÀNG TRIỆU TRIỆU NĂM

CƠ HỘI HÀNG TRIỆU TRIỆU NĂM

Chúng Ta sanh ra trên cõi đời nầy, cơ hội nắm trong tay Văn Hóa Cội Nguồn, kho tàng tri kiến Vũ Trụ. Chúng Ta phải giác Ngộ cao độ. Nắm bắt thời cơ làm chủ Thiên Ý kinh luân châu báu.
Cơ hội hiếm có hàng triệu triệu năm mới có.Văn Hóa Cội Nguồn đã đến với chúng Ta, thà chúng Ta bỏ tất cả, nhất định chúng Ta không để vuột mất. Cơ hội hàng triệu triệu năm nầy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s