CHÚ GIẢI TÂM VƯƠNG

CHÚ GIẢI TÂM VƯƠNG

Tâm Vương; là Tâm Sở Ngộ đi đến Đại Ngộ trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.
Có nghĩa là: Giác Quan Ý Thức thứ 6 đi đến làm chủ Giác Quan thứ 8 a lại da thức. Giác Quan thứ 8 chính là Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh đồng nghĩa là làm chủ Giác Quan thứ 8. Giác Quan thứ 8 Chân Tánh là không tánh, Chân Tướng là không tướng. Chân Tâm là không Tâm. Chân Pháp là không pháp. Giác quan Ý Thức thứ 6 Sở Ngộ An Trụ tự nhiên chính là An Trụ Chân Tâm Chân Tánh Vô Trụ. Kỳ Tâm Đại Giác Ngộ Sanh Ra, chuyển hóa thành Đại Huệ gọi đó là Tâm Vương.
– Có Thể Lý Giải Như Sau: Tâm Vương có ra, là từ Ý Thức Phân Biệt Giác Quan thứ 6. Phân Biệt phá Mê thành Ngộ. Trở thành Sở Ngộ. Từ Sở Ngộ đi đến Đại Giác Ngộ. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Chính là làm chủ Giác Quan thứ 8. ( A Lại Da Thức) Làm chủ Thấy, Nghe, Hay, Biết. Lên Ngôi Tâm Vương. Những Sở Đắc Giác Quan thứ 6 chính là giác quan thứ 7, Mạt Na Thức, gọi đó là Thân Vương. Tâm Vương Làm chủ Ngũ Căn Ngũ Thức. Ngũ Thức trở thành Quan Bộ Lại, Hầu Vương.
– Vương Quốc Tâm Linh. Do Ý Thức Giác Quan Thứ 6 Phân Biệt Tâm Vương chủ trì. Gọi chung là 6 quan Bộ Lại trong Vương Quốc Đà La Ni Tâm Vương.
Vì sao lại nói Giác Quan thứ 6 Phân Biệt chủ trì Vương Quốc Đà La Ni. Vì Tâm Vương Tịnh thời An Trụ Chân Tâm Chân Tánh đi vào tự nhiên không có một niệm khởi, thời làm sao chủ trì Vương Quốc Đà La Ni được. Nên luôn hiện thân là Sở Giác chính là Giác Quan Phân Biệt thứ 6 để làm chủ trì Vương Quốc Đà La Ni.
Tóm Lại : Ai Ai cũng có 8 giác quan, có Chân Tâm Chân Tánh. Có Lương Tâm để làm chủ. Trở Thành Tâm Vương. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao. Tận độ Nhân Loại khai lập Quốc Độ để vui chơi an vui tự tại, không có cái vui nào vui hơn. Ta là Phật đã thành, là Thánh đã thành. Và ai ai cũng có quyền thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, an vui tự tại. Không ai cản được ai, và không ai có quyền để cản.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s