ĐẠO QUẢ NIỆM LỰC SỨC MẠNH CỦA Ý NIỆM

ĐẠO QUẢ NIỆM LỰC
SỨC MẠNH CỦA Ý NIỆM

– Khi Giác Quan Ý Thức thứ 6 trở về Cội Nguồn an trụ Chân Tâm Chân Tánh, Làm chủ Lương Tâm. Đi vào cảnh giới thượng thừa. Đạt đến cảnh giới Niệm mà Không Niệm, không niệm mà niệm, Ý niệm tương tục không rời Lương Tâm, không quên Chân Tâm Chân Tánh.
– Nghĩa là : Giác quan thứ 6 đi đến cảnh giới Vô Sanh Pháp Niệm. Huân tập thu nhiếp vô lượng chủng tánh vọng Tâm, trở về Chân Tâm Chân Tánh nuôi lớn Lương Tâm. bởi Ý Thức giác quan thứ 6 khởi dụng Vô Sanh Pháp Niệm. Niệm mà không niệm làm chủ lấy mình. Huân tập hết thảy chủng tánh vọng Tâm trở về không. Trong nội Tâm lần đi đến yên ổn. Thống Nhất chủng tánh. Tạo lên sức mạnh đạo quả NIỆM LỰC. thành tựu Sở Đắc Đạo Quả thứ 3
3- Niệm Lực Đạo Quả.
NIỆM LỰC Có nghĩa là : Giác Quan Thứ 6 phát sanh Ý Niệm vô cùng mạnh mẻ đạt đến cảnh giới không niệm mà niệm không ai làm cho nó ngừng Niệm được, đi vào Tam muội Niệm Lực. Không quên Cội Nguồn. Không quên Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Dù là một sát na. Huân tập chuyển hóa hết thảy Phiền Não Vọng Tâm trở về Chân Tâm Chân Tánh, nuôi lớn Lương Tâm. Đạt đến đạo quả Niệm Lực Tam Muội Kim Cang.
– Tóm Lại: Giác quan thứ 6 Sở Mê. Thời thành quả của Sở Mê chính là Sở Nghiệp giác quan thứ 7.
Giác quan thứ 6 Sở Ngộ. Thành quả của Sở Ngộ chính là Sở Đắc giác quan thứ 7.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s