NĂNG LƯỢNG

NĂNG LƯỢNG

Trong quá trình tu luyện, thay đổi tư tưởng, thay đổi nhận thức giác ngộ.
Đương nhiên Năng Lượng cũng thay đổi theo tùy theo sự giác ngộ cũng như sự an trụ của giác ngộ, mà có Năng Lượng cao hay thấp.
Có Nghĩa Là : Thờ Thần tin Thần, theo Thần, thời có Năng Lượng của Thần hòa nhập vào người theo Thần, có sự tương thông Năng Lượng của Thần và người Theo Thần thờ Thần, nhưng ít người phát hiện ra.
– Ví Dụ : Thờ Ma Quỷ thời có Năng Lượng, Ma, Quỷ hòa nhập vào những người thờ Ma thờ Quỷ. Nhờ vào Năng Lượng Ma, Quỷ, những người thờ Ma Quỷ chuyển hóa Năng Lượng Ma, Quỷ trở thành Năng Lực. Làm những chuyện mà người thường không làm được.
– Những người trở về Cội Nguồn hội nhập Cội Nguồn. Đương nhiên Năng Lượng Siêu Nhiên từ Cội Nguồn hòa nhập vào họ. Nhưng họ không phát hiện ra.
– Nói đến Năng Lượng siêu nhiên từ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời là không thể nghĩ bàn. Nên người trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Năng Lượng từ Đại Linh Hồn vũ trụ truyền sang Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Năng Lượng của nước truyền sang bọt nước. Nên những người trở về Cội Nguồn, có Năng Lực lạ đời Trí Huệ Lạ Đời, hành động lạ đời, suy nghĩ lạ đời, làm chuyện lạ đời không ai có thể hiểu được giải thích được.
– Có thể nói một cách dễ hiểu. Chúng Ta nương vào Bí Thư, Chủ Tịch nước, được Bí Thư, Chủ Tịch Nước bảo bọc, thời chúng Ta có Năng Lực rất lớn, nói gì ai cũng nghe, làm gì ai cũng nể. Có thể ra lệnh cho người khác làm theo ý mình vân, v..
– Chúng Ta nương vào Bí Thư, Chủ Tịch xã. Thời Năng Lực của chúng Ta sẽ nhỏ hơn. Không thể nào so sánh Nương vào Bí Thư, Chủ Tịch nước, như một Định Luật hiển nhiên xưa cũng như nay không khác nhau.
– Chúng Ta trở về Nguồn nương tựa vào Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời, Mẹ Trời. Năng Lượng Cội Nguồn truyền sang chúng Ta. Trở thành Năng Lực của chúng Ta. Dương nhiên hơn hẳn những người theo Tôn Giáo Nầy Đạo Giáo Kia, kể cả Bè Phái, Đảng Phái.
– Với Năng Lượng Tối Cao Vũ Trụ đã có trong mỗi Tiểu Linh Hồn chúng Ta. Ma Quỷ, Yêu Tinh, không bao giờ dám đến gần chúng Ta. Bùa chú cũng không bao giờ hại được chúng Ta.
– Nặng Lượng Cội Nguồn đã có trong chúng Ta. Chuyển hóa thành Năng Lực của chúng Ta. Năng lực siêu nhiêu vũ trụ. Chúng Ta sẽ dần dần phát hiện ra.
– Và chúng Ta sẽ sử dụng Năng Lượng từ Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời thành Năng Lực chúng Ta. Chữa Bệnh, Cầu Nguyện, Trừ Tà, Hóa Giải Bùa Chú. Sai Khiến Quỷ Thần. Cứu Nhân Độ Thế. Hành sự theo Lương Tâm.
– Dùng Năng Lượng Tối Cao Vũ Trụ chuyển hóa thành Năng Lực điều khiển Vô Cực, Thái Cực, Điều khiển Âm Dương. Ngũ Hành, Bát Quái, Địa Chi. Thông Qua bắt Ấn. Kết hợp Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tưởng niệm Danh Hiệu Tổ Tiên Như Lai, hay Cha Trời Mẹ Trời.
– Ví dụ: bất Tay trái bắt Ấn Ngọ, tay phải bắt Ấn Tý hay ngược lại. Ví dụ tay trái bắt ấn Dần, tay phải bắt ấn Thân, hay ngược lại. Ví dụ tay trái bắt ấn Tỵ tay phải bắt ấn Hợi. hay ngược lại. Vì sao Ta phải bắt ấn như vậy. vì con người là tiểu thiên vũ trụ. Khi ta bắt Ấn Ngọ, hay Ấn Tý. Thời Năng Lượng Ngọ, Năng Lương Tý trong cơ thể con người sẽ chuyển hóa Thành Năng Lực con người. Cọng với Năng Lực Tâm Linh, đi vào hiệu quả cao.
– Tóm Lại: Muốn có Năng Lượng Tối Cao, thời phải trở Về Nguồn Tôn Thờ Cội Nguồn nượng tựa Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời chuyển hóa Năng Lượng tối Cao Vũ Trụ Cội Nguồn thành Năng Lực. Thần Thông Pháp Thuật của chúng Ta. Chúng Ta có thể làm bất cứ điều gì chúng Ta muốn. Điều khiển Quỷ, Thần, thậm chí ra lệnh cho người khác làm theo. Chúng Ta sẽ dần dần phát hiện ra quyền năng nầy. Khi chúng Ta không rời xa Cội Nguồn, Có đủ niềm tin, đức tin, đối với Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời, Mẹ Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s