ĐỈNH CAO CỦA SỰ TU HÀNH KHÔNG PHẢI TẠI GIA HAY XUẤT GIA MÀ LÀ Ở CẢNH GIỚI, THA LỰC, TỰ LỰC

ĐỈNH CAO CỦA SỰ TU HÀNH
KHÔNG PHẢI TẠI GIA HAY XUẤT GIA
MÀ LÀ Ở CẢNH GIỚI, THA LỰC, TỰ LỰC

Pháp Môn Tha Lực:
Chúng Ta theo Phật, theo Chúa. Không mấy ai được gần Phật, gần Chúa. Nếu có được gần Phật gần Chúa, rồi cũng phải chia ly mỗi người mỗi nơi. Sự cứu rỗi của Chúa là từ xa Chúa hiện đến cứu chúng Ta, Phật cũng thế là từ xa hiện đến cứu chúng Ta. Sự chăm sóc Chúa, Phật đối với chúng Ta là sự chăm sóc cách xa, có phải thế không. Sự thật là như vậy.
– Nên Phật, Chúa, mới khuyên chúng Ta tự lực tu hành. Nước xa không dập tắc được lửa gần khi chúng ta lâm nạn. Như vậy Pháp Môn Tha Lực cầu Chúa Cứu, cầu Phật Cứu chưa đạt đến đỉnh cao. Vì có sự xa cách.
– Sự mong cầu chúng Ta, Phật Chúa phải dùng sức Thần Thông mới hiểu được, không phải lúc nào Phật, Chúa cũng dùng Thân Thông bảo bọc chúng Ta. Có lúc Phật, Chúa cũng phải tịnh tâm an nghỉ. Sự chăm sóc của Phật, Chúa đối với chúngTa cũng chưa ở đỉnh cao. Như vậy Pháp Môn Tha Lực nương nhờ Chúa Phật che chở hộ độ, còn ở mức giới hạn.
– Không như trở về Nguồn nương nhờ Tha Lực Cha Trời bảo bọc cứu vớt che chở. Có thể nói dù cho Ta đi đến đâu, ở cõi nào dù trên Thiên Đàng, hay nơi Trần Gian Cha Trời cũng luôn ở bên Ta. Vì Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có. Có thể nói không bao giờ xa cách chúng Ta hơn hẳn nương theo Phật, nương theo Chúa.
– Lại nữa sự che chở bảo bọc Cha Trời lúc nào cũng ở bên chúng Ta bảo bọc chúng Ta, nên mọi tai họa chúng Ta Cha Trời cứu kịp thời không có cảnh nước xa không cứu được lửa gần.
– Lại nữa chúng Ta đang sanh sống trong lòng Cha Trời mỗi niệm nghĩ của chúng Ta Cha Trời đều thấy, nghe, hay, biết rất rõ. Nên Cha Trời sẽ dìu dắc chúng Ta đi đến mọi thành công.
– Nói Tóm Lại : Đỉnh cao của sự tu hành, không phải tại gia hay xuất gia. Mà là ở cảnh giới Tha Lực hay Tự Lực mà thôi.
Nói về Tha Lực; Trở về Cội Nguồn nương tựa Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời là Pháp Môn Tha Lực cao nhất. Không có pháp môn Tha Lực nào bằng.
Nói về Tự Lực ; Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh hành động theo Lương Tâm. Là Pháp Môn Tự Lực cao nhất. Không có một pháp môn Tự Lực nào bằng.
– Như vậy chúng Ta đã tìm ra Pháp Môn Tự Lực, Tha Lực cao nhất vũ trụ, như một bí quyết thành công đại thành công.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s