DẠ CHỚ SỜN

DẠ CHỚ SỜN

Về Nguồn nầy hỡi, chúng muôn dân
Một bước thang mấy, chớ ngại ngần
Gian khổ vì đời, nên gắng sức
Vì non vì nước, trả tứ ân
Thuyền Rồng thuyền Phụng, kìa phía trước
Lên thuyền chung sức, đuổi ngoại xâm
Sấm dậy quê hương, đường chung quyết
Lập đời Thánh Đức, rạng trời Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s