LINH HỒN ĐIỀU KHIỂN THỂ XÁC CON NGƯỜI QUA NHỊ XÁC THÂN LINH HỒN

LINH HỒN ĐIỀU KHIỂN
THỂ XÁC CON NGƯỜI
QUA NHỊ XÁC THÂN LINH HỒN

Nhị xác Thân Linh Hồn chính là Tinh, Khí, Thần, cấp cao. Tinh là Tinh của Khí, Khí là Khí chưa kết Tinh, Thần là Thần Lực. Hòa nhập vào Tinh, Khí, Thần, thể xác phàm tục, Tinh là Tinh Dịch, Khí là Khí Huyết, Thần là Tinh Thần, Tinh Thần là sự kết Tinh của Lực đã già.
– Hay nói một cách khác cho dễ hiểu. Nhị xác Thân Tinh, Khí, Thần Linh Hồn, nhập vào Tinh, Khí, Thần, thể xác điều khiển xác Thân phàm tục. Qua căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn.
– Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn được hình thành qua sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt. Cấu tạo thành Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn.
– Khi mất xác Thân phàm tục, Linh Hồn không hề gì chỉ là cởi bỏ lớp áo thân xác già nua mà thôi.
– Sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt tự nhiên của Chân Tâm Chân Tánh không hề mất. Có thể nói là Thấy liên tục không gián đoạn, Nghe liên tục không gián đoạn, cảm giác Hay liên tục không gián đoạn, Biết liên tục không gián đoạn. Phân Biệt liên tục không gián đoạn. Sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt không gián đoạn nầy, thọ tưởng theo nghiệp lực quả nghiệp mà đi đầu thai. Lên Thiên Đàng, hay xuống Địa Phủ là do nghiệp lành hay nghiệp dữ mà siêu thăng hay sa đọa mà thôi.
– Sự lao theo quả nghiệp của mình chính là Căn Thân Tri Thức Linh Hồn mê hay ngộ.
– Mê là chạy theo sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt chấp trước của mình hành động theo nghiệp lực.
– Ngộ là phản tỉnh Trực Giác làm chủ sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt không có sự chấp trước của mình. Đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, làm chủ Bộ Mặt thật Bổn Lai Diện Mục của mình. Trở thành Chủ Nhân Ông. Ra khỏi sanh tử, ra khỏi luân hồi, ra khỏi tam giới. an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s