ÁNG VĂN CHƯƠNG

ÁNG VĂN CHƯƠNG

Cội Nguồn vang vọng, những niềm thương
Làm cho cuộc sống, nẩy chồi hương
Hiếu trung nghĩa nhân, tràn mặt đất
Hiệp hòa tỏ rạng, khắp mười phương
Chung lối Rồng Tiên, cùng nhịp bước
Bốn biển năm châu, đạo một đường
Thông điệp từ Trời, nền Thiên Ý
Non sông nước Việt, Áng Văn Chương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s