SIÊU SANH VỀ THIÊN GIỚI

SIÊU SANH VỀ THIÊN GIỚI

Mười người trở về Nguồn Cội, là mười người sanh về Thiên Giới.
Vì sao lại nói như vậy: Vì Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có, đưa Linh Hồn ChúngTa về trời một cách dễ dàng, khi chúng Ta đã trở lại Cội Nguồn.
– Có thể nói ví như loài cá, đang sanh sống trong nước. Cá muốn đến nơi nào, thời nước sẽ đưa cá đi đến nơi đó.
– Tiểu Linh Hồn chúng Ta đang sang sống trong Đại Linh Hồn Cha Trời. Chúng Ta nghĩ gì, làm gì, cầu gì Cha Trời đều thấy nghe hay biết rõ ràng.
– Chúng Ta muốn trở về trời, thời Cha Trời sẽ giúp chúng Ta. Qua sự Thần Thông vô hạn của Cha Trời.
– Linh Hồn chúng Ta đang sanh sống trong đại Linh Hồn Vũ Trụ. Trở về Nguồn là nhận lại Cội Nguồn của chúng Ta. Cha Trời sẽ không bỏ chúng Ta. Vì chúng Ta đã trở về Cội Nguồn.
– Con đường về trời nhanh nhất chính là trở lại Cội Nguồn. Với quyền năng Cha Trời. Đấng Khai Tạo lên tất cả. Bản Thể Linh Giác Cha Trời lại cùng khắp chỗ nào cũng có. Nếu chúng Ta tưởng nghĩ đến Cha Trời. Hoặc cầu gì thời sự ứng nghiệm Linh Thiêng không thể nghĩ bàn. Sự Linh Thiêng ấy dù cho Phật, Thánh, tiên, Thần, Chúa khắp trong mười phương cộng lại cũng không Linh Thiêng bằng Cha Trời.
– Tóm Lại : Trở về Cội Nguồn theo lời dạy của Cha Trời tu hành, triệu người trở về Nguồn là triệu người siêu sanh thiên giới. Tỉ người trở về Nguồn tu theo lời dạy Cha Trời, tỉ người siêu sanh thiên giới. Tất cả Linh Hồn còn trong cảnh giới sa đọa. Trở về Cội Nguồn tu theo lời dạy Cha Trời. Thời được giải thoát tất cả. Tùy theo Lòng Tin, Đức Tin, lập công bồi đức mà nhận lấy sự siêu sanh về trời, cõi trời cao hay cõi trời thấp. Không ai là không siêu sanh, khi đã trở về Cội Nguồn tu theo Thiên Ý.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s