Ở ĐỜI

Ở ĐỜI

Sanh ra trên cõi đời, không ai là vô tội, vì chúng Ta đang ở chốn trường thi tiến hóa Linh Hồn. Sự khảo đảo vận hành của bộ máy Càn Khôn. Làm cho con người chúng Ta trải qua không biết bao nhiêu là ngang trái khốn khổ. Đói ra Ma kể gì Nhân Cách, đường cùng hóa Quỷ làm ác. Bị áp bức sanh hận sanh thù, chưa kể đến thân sanh bệnh tật. Vì lo cho sự sống bản thân, gia đình, con cái, dòng họ. Biết bao nhiêu là chuyện, hoàn cảnh đưa đến thuận thời không nói gì, còn hoàn cảnh bất lợi đưa đến thời phải lo cứu vãn chống trả làm sao tránh khỏi dẫn đến sai trái tội lỗi. Đời là thế thông cảm cho nhau.
– Không ai là vô tội là vậy, không ít thời nhiều cũng có, nhưng khó mà nhận ra sự sai trái của mình.
– Đến khi lấy lại sự cân bằng, Lương Tâm phản tỉnh thời mới biết mình đã sai, có nghĩa là mình đã nhận thức. sự lỗi sai đó. Đó là nói những người đã nở hoa trí huệ, có nghĩa là đã kết tụ căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chỉ cần Lương Tâm phản tỉnh trực giác, nhận thức giả, chân, thiện, ác, phân minh, đi đến làm chủ Lương Tâm trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Còn những người Lương Tâm còn trong mộng có nghĩa là chưa mọc lên cây nên chưa trổ hoa trí huệ. Chân Tâm Chân Tánh còn nằm trong cảnh giới Vô Minh tuy có đủ tám giác quan. Giác quan thứ sáu Ý Thức, chưa nhận thức ra Lương Tâm. Nên không nhận ra sự sai trái chủng tánh Tà Tâm của mình. Còn phải Tu Hành tiến hóa nuôi lớn Lương Tâm trải qua vô lượng ức kiếp. Nếu trở về Nguồn thời rút ngắn thời gian tu luyện nuôi lớn Lương Tâm nhanh chóng chỉ cần vài tháng bằng tu hàng vạn kiếp. Giác quan thứ sáu Ý Thức hội nhập Lương Tâm, làm cho Lương Tâm đi đến lớn mạnh trổ hoa trí huệ phản tỉnh trực giác nhận thức được mình. Đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, ra khỏi tam giới.
– Có Nghĩa Là: Ra khỏi Sắc Giới, Dục Giới, Vô Sắc Giới trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, thành chủ Nhân Ông con Trời làm chủ vũ trụ.
Tóm lại: Những Chủng Tánh trái ngược lại Lương Tâm như chủng tánh Ngu Si, Tham Lam, Sân Hận, Sát Sanh, Trộm Cướp, Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Hòa, Ganh ghét, Dèm Pha. V, v.. Những chủng tánh nầy đều gọi là Tà Tánh.
– Khi Giác Quan Thứ Sáu hội nhập Lương Tâm, thời những chủng tánh Đà La Ni Lương Tâm lớn mạnh liền huân tập hàng phục hết thảy những ác tánh trở về Chân Tâm Chân Tánh. Những Ác Tánh do Chân Tâm Chân Tánh khi còn Vô Minh sanh ra.
Trong Chân Tâm Chân Tánh có Chủng Tánh Đà La Ni Lương Tâm chủng tánh bất sanh bất diệt Chủng Tánh căn cốt của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Khi Chân Tâm Chân Tánh còn Vô Minh thời không nhận ra mình Bất Giác, sanh tạo ra Chủng Tánh ngược lại Lương Tâm của chính mình. Kết thành nghiệp đi vào luân hồi sanh tử chịu không biết bao nhiêu là thống khổ. Cũng nhờ sự thống khổ nầy nuôi lớn Lương Tâm.
– Hãy buông bỏ tất cả lỗi lầm của người khác, cũng chính là nuôi lớn Lương Tâm của mình. Cùng nhau hưởng cuộc sống an vui hạnh phúc nơi trần gian, cùng nhau trở về thiên đàng cực lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s