MỌI SỰ MỌI CHUYỆN DO TÂM

MỌI SỰ MỌI CHUYỆN DO TÂM

Không thời tất cả đều không
Có thời tất cả khắp trong đất trời
Xa thời xa tận chân trời
Gần thời gần đến lạ đời trong Ta
Không hoa mà lại nở hoa
Không sanh không diệt hóa ra chính mình
Triệu muôn ức kiếp kiếm tìm
Nào hay trước mắt Tâm mình Chính Tâm
Vô Minh nào phải xa xăm
Chân Tâm Bất Giác đâu lầm Vô Minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s