VĂN HÓA NHÂN LOẠI

VĂN HÓA NHÂN LOẠI

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Nhân Loại, Văn Hóa Đại Đồng, không của riêng ai. Ai cũng có quyền làm chủ Thiên Ý Cha Trời. Làm lợi cho bản thân mình, cho tổ chức mình. Cho Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo mình. Thậm chí làm lợi cho Tổ Quốc mình.
– Màu da chủng tộc nào cũng có quyền làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Vận dụng Văn Hóa Cội Nguồn vào đời sống, mỗi Dân Tộc, mỗi Quốc Gia. Mỗi cá nhân không phân biệt thành phần giai cấp. Tùy năng lực hội ngộ Văn Hóa Cội Nguồn mà lựa chọn hướng đi.
– Xưa nay người ta thường nghĩ theo Đạo nầy thời không theo Đạo kia. Theo như thế là đánh mất lòng Trung , Hiếu, Nhân, Nghĩa. Thậm chí cho là phản bội lại Tôn Giáo, Đạo Giáo, Phản Bội lại Đảng Phái, Bè Phái, mà mình đang theo.
– Nhưng trở về Cội Nguồn hành theo Thiên Ý là một chuyện khác. Vì sao lại nói vậy. Vì Trở Về Cội Nguồn chính là Cội Nguồn của minh. Ví như theo Phật, theo Chúa nhưng vẫn thờ Cha kính Mẹ đâu có gì là sai còn khế hợp Lương Tâm nữa là khác. Đó là nói phạm vi cá nhân và gia đình. Còn nói rộng hơn nữa, dù theo Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái nào cũng phải tôn thờ người dựng nước, tôn thờ Tổ Quốc, bảo vệ và gìn giữ non sông. Đó là bổn phận và trách nhiệm, sống đúng Lương Tâm và làm theo Lương Tâm. Ấy là Đạo làm người Đạo làm con Dân đất nước. Đánh mất Đạo Làm Người dù theo Tôn Giáo Đạo Giáo nào cũng không thành chính quả được đâu vì đã phạm Thiên Ý trái ngược lại Lương Tâm.
– Theo Văn Hóa Cội Nguồn, trở về Cội Nguồn là nhận lại Tổ Tông của chính mình. Không phải là đi theo Đảng Phái, Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo nào khác. Nên không đánh mất lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa đối với Đảng Phái, Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo mà mình đang đi theo tôn thờ. Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Nhân Loại, Văn Hóa Đại Đồng mới làm cho con người thăng tiến mà không có một sự trở ngại nào. Tất cả đều đi đến thành công an vui hạnh phúc.
– Trở về Cội Nguồn là xóa bỏ sự phân biệt Chủng Tộc, sự phân biệt Tôn Giáo, Đạo giáo. Phân biệt Bè Phái, Đảng Phái. Đi vào hòa hợp thái bình an lạc âu ca.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s