HUYỀN CƠ XOAY CHUYỂN MỖI THỜI ĐẠI KHÁC NHAU

HUYỀN CƠ XOAY CHUYỂN MỖI THỜI ĐẠI KHÁC NHAU

Thời đại Thánh Đức, nhất là thời đại thế kỉ 21 đầu kỷ nguyên 3000 năm, những lãnh tụ Nhân Dân, những Công Quyền nhà nước. Hầu hết phần đông là Căn Cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ các tần trời, cõi trời sanh xuống. Cũng như phần đông Linh Hồn trải qua 16 triệu 8 trăm nghìn năm tu luyện tiến hóa trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Thời đại Thánh Đức là thời đại khác với thời đại Phong Kiến Vua, Chúa. Vua Chúa Trị. Cũng khác với thời đại mạc pháp. Đảng Phái Trị.
– Vua Chúa trị, hay Đảng Phái trị, đi vào Độc Tài, Độc Trị, thể chế Chính Trị na ná giống nhau. Sự Độc Tài Đảng Trị, vi tế cao hơn Độc Tài Vua, Chúa, Trị, sự cai trị Đảng Trị, là sự cai trị tập thể Đảng Trị.
– Còn xã hội Thánh Đức Trị, chính là Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Dân Tộc Trị. Văn Minh gấp trăm nghìn lần Vua, Chúa, Trị, Đảng Phái Trị. Xã hội Thánh Đức trị : Là xã hội sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc đi vào Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc, không có sự Độc Tài Độc Trị.
– Tóm Lại : Thời Thánh Đức là thời Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Dân Tộc Trị, Đạo Pháp Dân Tộc Trị chính là truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước. Tối cao đất nước chính là (Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc trên hết )
– Thời Mạc Pháp là thời Đảng Trị. Độc Tài Đảng Trị. (Đảng) là trên hết.
– Thời Phong Kiến Vua, Chúa, là thời Vua, Chúa trị. Độc Tài Vua, Chúa, Trị. (Vua, Chúa) là trên hết.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s