CƠ TRỜI

CƠ TRỜI

Cơ trời đã đến, tận nơi tay
Thiên Ý trời Cha, đã an bày
Ra công khó nhọc, truyền Thiên Ý
Mai sau gặt hái, những cao bay
Gieo một hưởng nghìn, lời biết mấy
Lầu đài đạo đức, mặc sức xây
Một phút vì Trời, muôn kiếp hưởng
Đạo Trời kỳ diệu chính là đây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s