VƯỢT TỬ SANH

VƯỢT TỬ SANH

Chân Tâm Chân Tánh, tự nơi mình
Xưa nay không diệt, cũng không sinh
Tự nhiên tự tại, không thay đổi
Giác tâm, tự giác, ngộ trường sanh
Làm chủ Lương Tâm, vô quái ngại
Yêu tà Ma quỷ, biến mất tăm
Đối cảnh nhưng lòng, không lay động
Vô Vi, Vô Trụ, vượt tử sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s