CĂN CỐT ĐỒNG NHẤT CỦA PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

CĂN CỐT ĐỒNG NHẤT CỦA PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

Căn cốt của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là căn cốt Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm, không sanh không diệt trường sanh bất tử như nhau. Không ai khác ai, căn cốt Lương Tâm, Chân Tâm Chân Tánh không sai khác.
– Nhưng tùy sở thích Nhân Hạnh mà kết quả khác nhau. Thành năm nhánh. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm như nhau, nhưng khởi hạnh độ người theo kiểu Khai Ngộ Giáo Dục Nhân Loại bằng con đường Triết Lý ( Văn) kết quả thành Phật.
– Cũng căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng khởi hạnh độ người bằng con đường Đạo Luật ( Võ), đi đến kết quả thành Thánh. Chính là kết quả trở thành Lãnh Tụ, Lãnh Đạo, làm Vua làm Vương, làm Chúa.
– Cũng từ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng khởi hạnh độ người bằng con đường Khoa Học. Khoa Học Nhân Văn, Khoa Học Đạo Đức, Khoa Học Vật Chất, Khoa Học Dịch Lý. V. V.. Đi đến kết quả thành Tiên.
– Cũng từ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng khởi hạnh bằng con đường bảo vệ Công Lý. Bảo vệ sự Bình Đẳng, Công Bằng vũ trụ. Cũng như bảo vệ thành quả, Phật, Thánh, Tiên. Gọi đó là Thần, là Chúa.
Nói Tóm Lại : Căn Cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, như nhau đồng nhất không ai khác ai. Nhưng khởi hạnh không giống nhau trở thành năm nhánh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về Cội Nguồn phò Thiên Ý đi vào ổn định vũ trụ. Tam Giáo Quy Nguyên Phật, Thánh, Tiên. Ngũ Chi Hiệp Nhất Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tất cả đều quy về Bổn Gốc. Vạn Pháp Quy Tông. Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời trên hết. Từ Cội Gốc sanh ra tất cả. Từ tất cả quy trở về Cội Gốc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s