LỜI TRUYỀN DẠY

LỜI TRUYỀN DẠY

Trong cuộc sống thế gian, chúng Ta muốn đi đến quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Trong công việc ứng xử, chúng Ta không nên chấp trước, vì chấp trước chính là khởi vọng Tâm. Vọng Tâm không phải là Chân Tâm Chân Tánh. Cũng không phải là Chủng Tánh tự nhiên đà là ni Lương Tâm. Vọng Tâm thường là trái ngược lại Lương Tâm.
– Chúng Ta sống theo Lương Tâm đi vào cuộc sống, tạo ra vô lượng phúc đức.
– Chúng Ta nên nhớ động thời theo Lương Tâm hành sự ứng xử, tịnh thời Vô Trụ an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Không sử dụng vọng Tâm, vọng Tâm chính là Tà Tâm. Sống theo Lương Tâm tức là không sống theo ích kỷ cái Ta, cái Tôi chỉ biết mình.
– Sống theo Lương Tâm, nơi Gia Đình thời sống vì Vợ, Con, Anh, Em, Cha, Mẹ, Ông, Bà , Dòng Họ quên mình ( Nam) Nữ sống vì Chồng, Con, Anh, Em, Cha, Mẹ, Ông Bà, không vì mình quên mình. Rộng hơn nữa là sống vì hàng xóm, sống vì quê hương đất nước quên mình. Rộng hơn nữa sống vì Nhân Loại Đồng Bào quên mình. Cao hơn nữa. Sống vì Cội Nguồn vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa quên mình hết lòng phục vụ, sống có trách nhiệm V. V.. Phần lớn những người theo lối sống nầy. Chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ khắp các tầng trời, cõi trời sanh xuống chốn nhân gian tu tâm dưỡng tánh. Hai là Lập Công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Cao hơn nữa là truyền bá Thiên Ý tận độ Nhân Loại con người siêu sanh về trời trở thành Vua Trời, thành Chúa Trời, sống cuộc sống vĩnh hằng an vui tự tại.
Tóm Lại: Nhân Hạnh đức tánh của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là như thế. Sống theo Lương Tâm, không sống theo vọng Tâm.
– Sống theo vọng Tâm là sống theo cá nhân, Bản Ngã cái Ta cái Tôi là trên hết. Còn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đem cái Tôi, cái Ta ra phục vụ tất cả, phục vụ cho Đời cho Đạo, cho Gia Đình, cho Xã Hội, cho Non Sông Đất Nước, cho Nhân Loại Đồng Bào, cho Cội Nguồn cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa V.V.. Đỉnh cao của sự Phục Vụ là Phi Ân Bất Cầu Báo. Không có sự chấp trước. Luôn An Trụ thanh tịnh An Trụ Chân Tâm Chân Tánh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s