TÂM PHẬT, PHẬT TÂM

TÂM PHẬT, PHẬT TÂM

Phật, Thánh, chính là Tánh Lương Tâm
Lương Tâm, là Phật, Thánh, đâu lầm
Thanh tịnh tự nhiên, lòng biết đủ
Cầu Phật, làm chi tận xa xăm
Chân Tâm an trụ, lìa sanh tử
Như Lai, tự hiện đắc Nhân Tâm
Vạn Pháp quy chân, tiêu phiền não
Trung Đạo phản hồi, vận hạnh thông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s