PHÂN RÕ CHÁNH TÀ CẢNH GIỚI VỌNG TÂM

PHÂN RÕ CHÁNH TÀ CẢNH GIỚI VỌNG TÂM

– Sống vì cái Ta vì cái Tôi không vì ai cả, sống chỉ biết mình, đi đến tự cao tự đại, sống yêu, sống ghét, sống hận sống thù, sống tham lam. Ích kỷ. Sống bạo tàn không cần biết đến ai. Lối sống như thế là sống tự tôn Độc Tài Độc Trị, lối sống Vọng Tâm trái ngược lại Lương Tâm. Nặng thời làm Ác Quỷ. Nhẹ thời làm Ma Vương. Thường thường làm Ma Dân.
– Những thành phần sống theo lối sống Vọng Tâm còn đang tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Chưa nhận thức được mình từ đâu đến và phải về đâu. Phần ít là từ loài cầm thú, bò sát sanh làm người.
– Để hiểu rõ thêm cảnh giới Chánh và Tà. Chánh Tâm và Vọng Tâm. Cảnh giới Chủng Tánh đà la ni Lương Tâm có đến 8 muôn 4 nghìn chủng tánh
– Chủng tánh vọng Tâm Tà Tâm cũng có đến 8 muôn 4 nghìn chủng tánh. Nên nói Phật cao chín Trượng ma cũng vừa Nghìn cân không thua kém. Tà Tâm chỉ thua Lương Tâm ở cái Đức. Còn thần thông pháp thuật, thời ngang nhau chẳng thua tí nào. Chủng Tánh Lương Tâm hiện ra cảnh giới nào, thời Vọng Tâm cũng hiện ra cảnh giới đó y chang.
– Có thể nói Chủng Tánh Chân Tâm Chân Tánh chính là Lương Tâm (Ví Như Hình) Chủng Tánh Vọng Tâm là cái Bóng của Lương Tâm( hể có hình là có bóng) Nên khó mà diệt được cái bóng vọng Tâm ấy, khi Lương Tâm chưa tỏa sáng. Chỉ khi nào Lương Tâm tỏa sáng thời cái bóng Vọng Tâm tự tan biến hết.
– Ví như bóng đèn chưa sáng thời có cái bóng của bóng đèn. Khi bóng đèn tỏa sáng thời cái bóng của bóng đèn không còn. Như vậy người tu hành không cần loại bỏ Tà Tâm. Vì mình còn trong cảnh giới Vọng Tâm, mà chỉ cần sống theo Lương Tâm. Làm cho Lương Tâm tỏa sáng. Thời Vọng Tâm liền biến mất. Minh Tâm Kiến Tánh đó là cách thứ nhất, tự Tâm đốn ngộ ra khỏi sanh tử, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Cách Thứ Hai nhờ Văn Hóa tác động Vọng Tâm thức tỉnh trở về Cội Nguồn, Linh Thức Vọng Tâm tan biến trở thành Linh Giác Chân Tâm Chân Tánh, Bọt Nước nhận thức Cội Nguồn tan biến trở lại là nước. Nuôi Lớn Lương Tâm an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Trở thành Chánh Đẳng Cháng Giác an vui tự
– Tóm Lại: Con đường đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, Nhận Thức Bổn Lai Diện Mục, trở thành Chủ Nhân Ông, Chánh Đẳng, Chánh Giác, phải có con đường rõ ràng. La Bàng Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Thiên Ý con đường rút ngắn mau thành nhất.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s