KHÔNG GÌ MÀ CHA TRỜI LÀM KHÔNG ĐƯỢC NẾU NHÂN LOẠI TRÔNG CẬY VÀO CHA

KHÔNG GÌ MÀ CHA TRỜI LÀM KHÔNG ĐƯỢC NẾU NHÂN LOẠI TRÔNG CẬY VÀO CHA

Chúng ta may mắn sanh ra trên cõi đời nầy, lại gặp được Văn Hóa Cội Nguồn, nhân duyên từ vô lượng kiếp.
– Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa Chí Tôn Vô Thượng, không một Văn Hóa nào sánh kịp. Vì vậy dù cho tội ác đến đâu, nghiệp họa đến cở nào, mà biết trở về Cội Nguồn. Nương tựa Cội Nguồn, tu theo Thiên Ý, thời mãn trần liền được siêu sanh về trời.
– Pháp thân Cha Trời chỗ nào cũng có, Tiểu Linh Hồn Nhân Loại con người đang sanh sống trong Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Ví như loài cá sống trong lòng đại dương, cá nghĩ gì nước đều Hay, cá cầu gì nước đều Rõ, cá làm gì nước đều biết. Linh hồn Nhân Loại cũng thế làm gì nghĩ gì Đại Linh Hồn vũ trụ đều Thấy, Nghe, Hay, Biết rõ ràng dù là một niệm nhỏ trong tâm.
– Nhân Loại trở về Cội Nguồn là Nhân Loại đến với Cha Trời cũng chính là Cội Nguồn của chính mình. Được Cha Trời bảo bọc che chở. Chuyển hóa Linh Hồn chúng ta. Theo Nguyện Cầu của chúng ta.
Pháp Thân Cha Trời là Pháp Thân Tạo Hóa, Khai Hóa, Vận Hóa. Chuyển Hóa, Phổ Độ Hóa. Nên Cha Trời làm gì cũng được Vô Hạn. Không như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hữu hạn. Vì thế nương tựa Cha Trời, còn hơn nương tựa mười phương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Nên nói trở về Cội Nguồn, thời dù cho tội ác đến đâu, nghiệp họa đến cở nào. Cha Trời cũng hóa giải hết, ban phước lành cho nhân loại con người. Mãn trần liền được về trời sống an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s