MIỆT MÀI

MIỆT MÀI

Cội Nguồn quyết chí miệt mài
Huệ khai trí sáng, chuyện gì cũng thông
Đến khi làm chủ Nhân Ông
Không Phật là Thánh không Tiên cũng Thần
Hùng tâm chuyện phải mãi làm
Vua trời cũng dễ sang giàu khó chi
Cội Nguồn cứ mãi mà đi
Lộc xây phúc đến vây quanh cuộc đời
Mãn trần hồn được về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s