CÕI TẠM KHÔNG THẬT

CÕI TẠM KHÔNG THẬT

Thế gian cõi tạm, đều không thật
Lấy điều giác ngộ, tỉnh tâm ta
Bao nhiêu phiền não, đều tận diệt
Bổn lai diện mục, tự hiện ra
***
Học đạo lòng Ta, sở nguyện cầu
Xả buông vạn sự, chấp chi đâu
Tỉnh giấc về Nguồn, theo Thiên Ý
Đạo Trời Đại Đạo, Đạo tóm thâu
***
Chân Tâm không tướng, chẳng hình hài
Mắt thường nhìn thấy, dễ mấy ai
Lương Tâm chưa sáng, đâu tỏ rõ
Thấy rắn tưởng rồng, chẳng hề sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s