NHÂN, THIÊN, HỢP NHẤT

NHÂN, THIÊN, HỢP NHẤT

Đạo Trời là Đạo Khai Hóa, Tạo Hóa, Biến Hóa, Ứng Hóa, Vận Hóa.
Đạo Người là Đạo ứng xử theo Đạo Trời.
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều là con người mang xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ. Con người là Tiểu Thiên Vũ Trụ, đương nhiên phải ứng xử theo Đại Thiên Vũ Trụ đi vào hợp nhất.
Hay nói một cách khác Tiểu Linh Hồn con người là từ Đại Linh Hồn Vũ Trụ mà ra. Đương nhiên Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ, phải ứng xử theo Đại Linh Hồn Vũ Trụ đi vào hợp nhất.
– Đạo người là Đạo ứng xử theo Đạo Trời, mới là Chánh Đạo, ứng xử trái ngược lại Đạo Trời gọi là Tà Đạo.
Hay nói một cách khác thuận theo Lương Tâm là thuận theo Ý Trời Chánh Tâm, nghịch lại Lương Tâm nghịch lại Thiên Ý là Tà Tâm.
Chánh giáo là lời dạy thuận Thiên khế hợp Lương Tâm. Trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân. Tà Giáo là lời dạy trái ngược lại Lương Tâm ,trên thời nghịch Thiên dưới thời trái ngược lại Lòng Dân.
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng chỉ là con Trời, phải ứng xử theo Đạo Trời.
Có nghĩa là phải biết Khai Cơ, Tạo Lập, Tùy Thời, Tùy Thế, Giải Quyết, đi vào Ứng Xử.
– Ở đời người Ta lầm tưởng đã là Phật thời hành xử theo kiểu Phật. Đã là Thánh thời hành xử theo kiểu Thánh. Đã là Tiên thời hành xử theo kiểu của Tiên. Đã là Thần hành xử theo kiểu của Thần. Đã là Chúa thời hành xử theo kiểu của Chúa là đều cứng nhắc. Chưa hiểu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều ứng xử theo Đạo Trời.
– Đã là Phật, đôi khi lại hành xử như Thần, Có nghĩa là Phật ra sức bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Công Lý, trừ gian diệt ác bằng bạo lực yên nước yên dân yên cuộc sống.
– Đã là Thần lại hành xử theo kiểu như Phật. Từ Bi Hỷ Xả độ người độ Ta làm cho cuộc sống yên bình an vui cực lạc.
– Đã là Thánh đôi khi lại hành xử như Tiên, làm cho cuộc Văn Minh khoa học dân giàu nước mạnh, an vui hạnh phúc.
– Đã là Tiên, đôi khi lại hành xử như Thánh. Duy Trì cán cân Công Lý. Công Bằng Bình Đẳng làm cho xã hội đi vào trật tự thái bình an lạc. Đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tùy hoàn cảnh hiệp theo Đạo Trời mà ứng xử, hành xử.
Nói tóm lại: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sống trong cõi nước, yêu, tinh, quỷ dữ xâm lấn đồng loại ra tay quét sạch yêu tinh quỷ dữ, ứng xử như Thần đem lại yên bình cho cuộc sống.
– Vì thế những Tôn Giáo, Đạo Giáo sống trên đất nước Việt Nam, thấy quân xâm lược mà không ra sức chống trả quét sạch xâm lăng, thời coi như đã trái ngược lại Lương Tâm, phạm Thiên Ý. Không nói là đi đến Tà Tâm, nên không thể nào thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được.
– Những kẻ thiếu hiểu biết hùa theo đã tu theo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là từ bỏ không tham gia chính trị, bỏ mặt cho non sông đất nước đi vào đại loạn, thậm chí đi đến mất nước trở thành nô lệ cho ác quỷ ngoại bang. Không phải là tu mù hay sao ?
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s