PHÁP ẤN- TÂM ẤN

PHÁP ẤN- TÂM ẤN

Những ai trở về Cội Nguồn, hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Thời coi như đã tiếp nhận được Pháp Ấn Văn Pháp của Trời. Trí huệ dần dần khai mở, Lương Tâm tỏa sáng liền hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Đi đến làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Thời coi như tiếp nhận Thiên Ấn. Đi vào Tự Do Tự Tại.
Đã làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Bổn Lai Diện Mục, trở thành Chủ Nhân Ông. Đạt đến đỉnh tối cao của Giới Luật. Mỗi Ý Niệm đều thuận Thiên. Vì thuận Thiên niên phước đức vô biên.
Mặt trời Chánh Đẳng Chánh Giác trong tâm đã mọc, thời Vô Minh trong Tâm dần dần tan biến. Minh Tâm Kiến Tánh chiếu rọi khắp mười phương, tam thiên đại thiên thế giới. Quá khứ, hiện tại, vi lai. Đều hiện rõ trong Chân Tâm Chân Tánh. Không có cái vui nào hơn nữa. An Vui Tự Tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s