CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN

CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN

Non sông đất nước chúng ta
Trông nhờ các bạn truyền trao ý Trời
Cứu nguy đất nước sống còn
Cứu nguy nòi giống Tiên Rồng anh em
Pháp thí công đức vô biên
Truyền trao Văn Hóa cái tu nào bằng
Quyến thuộc nhiều đời vô hình
Nhờ công truyền giáo đi vào siêu thăng
Cháu con nhờ phước truyền kinh
Vinh quang phú quý rạng danh nhiều đời
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa đáp đền
Tứ Ân sớm tối luôn là khắc ghi
Truyền kinh gìn giữ non sông
Chung tay chung sức cứu nguy nước nhà
Truyền kinh mới thật gọi là
Pháp thí đứng đầu công đức vô biên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s