NẮM BẮT THỜI CƠ NÂNG CAO VẬN MỆNH CỦA CHÚNG TA

NẮM BẮT THỜI CƠ NÂNG CAO VẬN MỆNH CỦA CHÚNG TA

Sự nâng cao về nhận thức Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Vũ Trụ. Văn Hóa Thiên Ý của Trời. Là sự nắm bắt thời cơ, nâng cao vận mệnh sự làm chủ của chúng ta.
Đối vớ Nhân Loại Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn là vô cùng quan trọng, Văn Hóa làm chủ vũ trụ, Văn Hóa làm chủ Linh Hồn, làm chủ vận mệnh. Văn Hóa đỉnh cao của sự giải thoát. Giải thoát tai họa, giải thoát sanh tử, giải thoát nô lệ, nô lệ Ngoại Bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Đi đến rốt ráo của sự Tự Do Tự Tại.
Trần gian chỉ là cõi tạm, chúng Ta phải trở về Thiên Giới. Con đường trở về Thiên Giới chính là con đường Đại Đạo Vũ Trụ Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Cội Nguồn đi vào đời sống trở thành Văn Hóa Tận Độ.
– Sự truyền bá Thiên Ý có ý nghĩa rất lớn, đối với Nhân Loại con người đã nở hoa trí huệ đi vào kết quả Đạo Đức. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Sự thăng hoa của chúng Ta chính là truyền bá Thiên Ý làm cho Nhân Loại kết quả Đạo Đức Giác Ngộ Chân Lý, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. lấp cửa Địa Ngục, mở cửa Thiên Đàng Cực Lạc.
Theo Cha Trời Mẹ Trời là sự theo vĩ đại, vô cùng to lớn Nhân Loại nói chung, chúng Ta nói riêng. Nắm bắt thời cơ đi đến thành công đại thành công, chỉ trong một kiếp người chúng ta sẽ có tất cả đi vào vĩnh viễn an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s