NHANH CHÂN

NHANH CHÂN

Long Hoa mở, là thời đại xá
Sanh về trời, không khó như xưa
Chỉ cần Nguồn Cội hồi quy
Siêu sanh thiên giới an vui vĩnh hằng
Cũng là lúc, cửa trời rộng mở
Khắp tầng trời, rực rỡ báu châu
Đón người trần thế siêu lên
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
Nhanh chân vào hội Tiên Rồng
Nhanh chân trở lại Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn dự hội Long Hoa
Nhanh chân một bước thăng hoa cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s