PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA CẤP CAO

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA CẤP CAO

Chỉ cần hành thiện sống theo Lương Tâm, tuân thủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc đó là Phật là Thánh, là Tiên, là Thần, là Chúa. Sống ở đời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng phải làm ăn, phục vụ cho cuộc sống. Kẻ làm Quan, Người Làm Ngành, Nghề, người làm Khoa Học, người làm Kinh tế, người làm Quân Nhân, đi lính, tăng gia sản xuất làm Nông, Chánh Nghiệp.
– Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc là sống theo Thiên Quyền Nhân Quyền. Sống có trách nhiệm là sống theo Dân Chủ. Nếu biết trở về Cội Nguồn làm theo lời dạy Cha Trời thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao.
– Nói Tóm Lại : Trình độ Dân Trí thế giới nói chung Việt Nam nói riêng là rất cao. Phần đông là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng họ chưa nhận thức ra mình là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì chưa có cơ sở để họ nhận ra mình. Văn Hóa Cội Nguồn là cơ sở Pháp Lý minh chứng họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Và họ chỉ cần trở về Cội Nguồn làm chủ cơ sở Pháp Lý Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý của Trời. Đi đến làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh làm chủ Linh Hồn. Giải thoát sanh tử an vui tự nơi chốn trần gian, cũng như an vui tự tại trên các cõi trời. Tầng Trời. Khi Linh Hồn Họ đã về trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s