SỰ NHẬN THỨC VỀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

SỰ NHẬN THỨC VỀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA

Nhân Loại thời nay vì chưa có cơ sở để nhận biết như thế nào là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Nên ở đời người ta thường nghĩ: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là có pháp thuật thần thông ghê gớm lắm. Nhưng họ lại quên Yêu Tinh, Ma, Quỷ đều có pháp thuật thần thông, nhưng nào có thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chi đâu. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có ra là gieo nhân hành thiện, hành sự không trái ngược lại Lương Tâm. Sống có Đạo Đức. Thời là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Những người sống theo Lương Tâm sống có Đạo Đức tuy họ không theo Phật, theo Chúa, không theo Tôn Giáo Đạo Giáo nào. Họ cũng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi mãn kiếp trần họ trở về quê hương cõi trời thời người nào cũng có Pháp Thuật Thần Thông để vui chơi như một định luật tự nhiên. Người trần sanh ra biết đi, loài chim sanh ra biết bay, loài cá sanh ra biết bơi biết lội. Sanh về tiên giới tự có pháp thuật thần thông. Cần chi tu luyện Pháp Thuật Thần Thông. Tu luyện pháp thuật thần thông đâu phải là Tu Tâm.
– Tu Tâm là hành thiện sống theo Lương Tâm. Những ai sống theo Lương Tâm, làm lành lánh dữ họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rồi. Cao hơn nữa là hành sự theo Thiên Ý là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao. Về trời thường là Vua các cõi nước trời. Tái sanh làm người trở lại là Vua, Chúa, cấp cao thuộc hàng Minh Quân nơi trần thế.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s