TẠI SAO TRỞ VỀ CỘI NGUỒN THẾ GIỚI ĐI ĐẾN HÒA BÌNH

TẠI SAO TRỞ VỀ CỘI NGUỒN
THẾ GIỚI ĐI ĐẾN HÒA BÌNH

Văn Hóa Cội Nguồn, là Văn Hóa đoàn kết. Văn Hóa không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Bè Phái.
Không có phân chia ranh giới Đạo, Đời. Phân chia giai cấp Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, phàm phu chúng sanh.
Nơi Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, tất cả đều bình đẳng. Ai cũng như ai không ai khác ai. Vua, Quan, Dân đều như nhau.
Ai cũng có Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, dưới ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Công Bằng Bình Đẳng.
Ai cũng tận hưởng những quyền cơ bản Nhân Quyền cao hơn nữa là Thiên Quyền Tạo Hóa ban cho.
Như vậy: Trở về Cội Nguồn Tôn Vinh Cha Trời đi vào Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chiến tranh dần dần không còn thế giới hòa bình, nhân loại bình yên Tự Do Hạnh Phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s