KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨCXÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC TRẦN GIAN

KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC
XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC TRẦN GIAN

Hỏi; Kỷ Nguyên Thánh Đức là gì ?
Đáp; Kỷ Nguyên Thánh Đức thường là được khai mở vào đầu kỷ nguyên, tức là đầu một nghìn năm. Nhưng Xã Hội kỷ nguyên Thánh Đức trước đây tùy theo trình độ dân trí nên Thánh Đức khai mở không giống nhau.
– Kỷ Nguyên Thánh Đức, đầu ba nghìn năm, đi vào cuối tiểu kiếp, là Kỷ Nguyên Thánh Đức đặc biệt. Theo Thiên Ý huyền cơ Tận Độ. Cũng là sự khởi đầu cơ tận độ kéo dài 84 triệu năm.
– Kỷ Nguyên Thánh Đức đi vào cơ Tận Độ là kỷ nguyên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi vào vận hành xã hội, mở ra xã hội thiên đàng cực lạc nơi trần gian. Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất.
– Như Ta đã biết Phật chú trọng về Văn, vận hành Văn Hóa đi vào đời sống.
– Thánh  chú trọng về Võ. Võ chính là, vận hành Hiến Pháp Luật Pháp đi vào đời sống.
– Tiên chú trọng về phần ngành khoa học, nhất là khoa học vật chất vận hành đi vào đời sống.
– Thần, Chúa Chú trọng về Công Lý bảo vệ thành quả giữ gìn những gì đã có, như bảo vệ đất nước, bảo vệ sự sống còn Chế Độ Thể Chế, ví như Công An và Quân Đội.
– Xã Hội Thánh Đức là Xã Hội tam quyền phân lập, ngũ chi phân định, vận hành thống nhất một đường lối nhất quán, một chủ trương. Theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.
– Tam Quyền phân lập Phật, Thánh, Tiên, Ngũ Quyền phân định Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa : Phân chia làm năm phần quyền, kiểm soát quyền lực lẫn nhau, theo mô hình phân quyền.
– Tam quyền phân lập, ngũ quyền phân định. Đi vào một thể thống nhất chung cùng Hành Pháp, cùng Lập Pháp, cùng Tư Pháp, cùng Công Pháp, cùng Đạo Pháp. Nhất quán một thể chế độc lập.
– Trong tam quyền phân lập, ngũ quyền phân định, đều gọi chung là Công quyền. Nhưng Công Quyền vai trò Quyền giữ Công Bằng Bình Đẳng, Kỷ Cương, là vai trò tối quan trọng của Xã Hội, vai trò Thánh Đức. Thánh Đức là Đạo Luật Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Lý xã Hội.
– Nhà nước thật sự của Dân do Dân và vì Dân là nhà nước Đời trong Đạo, Đạo trong Đời. Nhà nước có nền Quốc Đạo giữ vững Tinh Thần Dân Tộc. Đạo Đức Dân Tộc. Nhà Nước đi vào ngũ trị.
– 1, Quốc Đạo Trị, 2, Luật Pháp Hiến Pháp Trị, 3, Xã Hội Cộng Đồng Trị, 4, Giáo Dục Nhà Trường Trị, 5, Gia Đình Trị.
– Một đất nước có Tam Quyền Phân Lập, ngũ quyền phân định. Hình thành ngũ trị thời đất nước đó là đất nước Xã Hội Thiên Đàng Cực lạc trần gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s