NÊN BIẾT RẰNG

NÊN BIẾT RẰNG

Chúng ta nên biết rằng
Không trở về Nguồn
Là một sự sai lầm
Cái sai lạc Cội lạc Nguồn bơ vơ
Đạo nào cũng đạo Trời Cha
Trong lòng Địa Mẫu đâu xa Mẹ Trời
Rời Nguồn muôn việc khó thành
Khó mong trở lại thiên đàng quê tiên
Về Nguồn nào phải xa xăm
Ngay trong tâm niệm chúng ta mà về
Cội Nguồn rộng lớn vô bờ
Chỗ nào cũng có khắp cùng hư không
Pháp thân cùng khắp Trời Cha
Chỗ nào cũng có bao la Mẹ Trời
Chỉ cần quy hướng về Nguồn
Tử sanh, sanh tử không còn vượt qua
Ân Cha Ân Mẹ chở che
Muốn gì được nấy thăng hoa cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s