TRUYỀN TÂM ẤN

TRUYỀN TÂM ẤN

Truyền Tâm Ấn là gì ?
Là truyền Tòa Án Lương Tâm Chủng Tánh Đà La Ni Như Lai Tạng Tánh Thiên Ý Vũ Trụ cũng như Chân Tâm Chân Tánh của Lương Tâm, bốn quả tối cao vũ trụ. 1- là Không Thân, 2- là Không Tâm, 3- là Không Tánh, 4- là Không Pháp, thật tánh thật tướng của Lương Tâm.
Nghĩa của Truyền tức là Trao.
Nghĩa của Ấn tức là In.
– Lấy Tâm truyền Tâm không sai khác. Gọi là truyền Tâm Ấn.
Có nghĩa là truyền trao chìa khóa Lương Tâm, Chân Tâm Chân Tánh cho hành giả. Hành giả nhờ sự trao truyền Tâm Ấn nầy mở cửa kho tàng tri kiến vũ trụ.
– Người truyền Tâm Ấn phải là người thấu suốt Lương Tâm, cũng như Chân Tâm Chân Tánh. Trao chìa khóa Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, cho hành giả. Hành giả nhờ sự trao truyền nầy làm chủ Lương Tâm, làm Chủ Chân Tâm Chân Tánh, kho tàn tri kiến vũ trụ.
– Thường thường người ta chỉ truyền Ấn Chú không phải là truyền Tâm Ấn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s